EPINOX 22

  • Korrosionsskyddande
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg

Förbehandling av yta

Före ytans förbehandling, vi rekommenderar att den tvättas med vatten med tillsats av OLICLEAN 123. Skölj därefter ytorna med rent vatten, Beroende på underlags material görs förbehandlingen enligt följande: STÅLYTOR: Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. För omblandningen rekommenderas en långsamt roterande borrmaskin försedd med blandare. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Påför med pensel eller högtrycksspruta. Vid penselapplicering kan det vara nödvändigt att applicera flera skikt för att uppnå rekommenderad beläggningstjocklek. Munstycke 0,017 - 0,023". I en målningsspecifikation kan man anta en skikttjocklek som avviker från de värden som anges i bruksanvisningen, beroende av användningsområde och typ av konstruktion.

Appliceringsförhållanden

Tillräcklig ventilation under tiden för appliceringen och torkningen rekommenderas.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.
Vikttorhalt ca. 1150 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 350 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:20 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Glans Halvblank
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Förtunning
Rengöringsförtunning
Kulörer
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.