EPINOX 22

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, zawierająca aktywny pigment antykorozyjny - fosforan cynku.

Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, aluminiowych i cynkowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej. Farba może być nakładana na gorzej przygotowane podłoża. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk) dopuszcza się okresowy kontakt powłoki z wodą (np. deszcz). Farba może być stosowana w temperaturach do 0°C. Powłoka z półpołyskiem, elastyczna, twarda. Powłoka odporna na działanie czynników atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Pod wpływem promieniowania słonecznego odcień powłoki może ulec zmianie.

Karty Techniczne

Przygotowanie powierzchni

Zaleca się, przed czyszczeniem zmycie powierzchni wodą z dodatkiem OLICLEAN 123, a następnie spłukanie czystą wodą. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE STALOWE: Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i soli, oczyszczona do stopnia co najmniej St 3 wg PN-ISO 8501-1 dla powierzchni zewnętrznych. Dla powierzchni wewnętrznych dopuszcza się oczyszczenie do stopnia czystości co najmniej St 2 wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie porowate dodatkowo powinny być zagruntowane rozcieńczoną farbą EPINOX 22. Najwyższą odporność chemiczną i mechaniczną uzyskuje powłoka farby nakładana bezpośrednio na podłoże stalowe opiaskowane lub ośrutowane do stopnia czystości co najmniej Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1. POWIERZCHNIA STALOWA UPRZEDNIO ZAGRUNTOWANA ODPOWIEDNIĄ FARBĄ DO CZASOWEJ OCHRONY: Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli i innych zanieczyszczeń. Miejsca przekorodowań, uszkodzeń mechanicznych i termicznych oraz miejsca, w których powłoka wykazuje wady lub objawy destrukcji powinny być oczyszczone do stopnia czystości co najmniej St 3 wg PN-ISO dla powierzchni zewnętrznych. Dla powierzchni wewnętrznych dopuszcza się oczyszczenie tych miejsc do stopnia czystości co najmniej St 2. Nieuszkodzona powłoka farby do czasowej ochrony powinna zostać zszorstkowana mechanicznie. NIESEZONOWANE POWIERZCHNIE STALI OCYNKOWANEJ ZANURZENIOWO I POWIERZCHNIE ALUMINIOWE SUCHE: Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być korzystnie zmatowiona np. za pomocą omiatania ścierniwem niemetalowym. Zanieczyszczenia niesezonowanych powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo, np. smar, olej, pozostały topnik lub materiały służące do znakowania powinny zostać usunięte. Powierzchnie ocynkowane powinny być wolne od wszelkich zanieczyszczeń. SEZONOWANE POWIERZCHNIE OCYNKOWANE ZANURZENIOWO: Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli. Dodatkowo powierzchnię należy przygotować poprzez usunięcie produktów korozji cynku (biała rdza) i gromadzących się zanieczyszczeń. Do usuwania zanieczyszczeń stosować czyszczenie gorącą wodą, wodą pod ciśnieniem, parą, omiatanie ścierniwem albo czyszczenie ręczne z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. POWIERZCHNIE CYNKOWE I ALUMINIOWE NATRYSKIWANE CIEPLNIE: Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być sucha, pozbawiona soli, tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz zagruntowana natychmiast po natrysku cienką warstwą rozcieńczonej farby EPINOX 22 lub odpowiedniego gruntu do czasowej ochrony, zanim nastąpi jakakolwiek kondensacja. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Zaleca się mieszanie mechaniczne, np. za pomocą wolnoobrotowej wiertarki ręcznej wyposażonej w mieszadło. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Należy odczekać 15 minut (w 23°C) przed aplikacją. Farbę nanosić natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem. Przy malowaniu pędzlem zalecane jest nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. Parametry natrysku bezpowietrznego: Dysza 0,017 - 0,023". Ciśnienie w dyszy 20 - 25 MPa Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zależności od przeznaczenia i rodzaju konstrukcji można założyć grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku bezpowietrznym typowy zakres grubości jednej powłoki wynosi od 80 do 150 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia teoretycznego, grubości warstwy, masy wyschniętej powłoki, czasów schnięcia, czasu do nałożenia kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia do eksploatacji. W przypadku eksploatacji powłoki w warunkach agresywnych zaleca się jak najlepsze przygotowanie powierzchni i nakładanie kolejnych powłok przed całkowitym utwardzeniem poprzednich warstw.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania oraz schnięcia wyrobu temperatura podłoża powinna wynosić powyżej 0°C (powierzchnia wolna od szronu i lodu) oraz co najmniej 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Minimalna temperatura farby powinna wynosić +15°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 95%. Zaleca się odpowiednią wentylację podczas malowania oraz schnięcia wyrobu.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1150 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 350 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:20 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: EPINOX 22 UTWARDZACZ
Połysk Półpołysk
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1,5 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 4 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagany (w razie konieczności np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 564.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 564
Kolory TO-810 szary jasny
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.