Số liệu tài chính

Tổng doanh thu

 

Key_figures_netSales_750x500.jpg

Key_figures_ebitda_750x500.jpg