TEKNOFLOOR 300F

Epoxiklarlack

  • Topcoat

TEKNOFLOOR 300F är en lösningsmedelsfri tvåkomponent epoxiklarlack för betonggolv. Färgproduktgrupp 648 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 1 (FI), högblank. EU VOC gränsvärde (kat A/j): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.

Användning: Som grundning under epoxibeläggningar och -massor samt för täcklackering av färgsandmassor och slipmassor. Fylld med sand kan lacken även användas för reparering av betonggolv och för utförande av hörnavrundningar. TEKNOFLOOR 300F tål nötning och kemikalier. Förtunnad epoxiklarlack tränger in i betongens porer, gör grunden tät samt säkrar beläggningens och massans vidhäftning till underlaget. OBS! Lackens kulör kan förändras om den utsätts för solljus. Produkten har CE-godkännande för skydd av betongytor. TEKNOFLOOR 300F lämpar sig för användning i utrymmen för livsmedelsproduktion och -packning (Smithers Rapra, Certificate Number GC0071).

Förbehandling av yta

NYA BETONGYTOR: Betongen bör vara minst 4 veckor gammal och väl härdad så, att betonggjutningens fukt är bunden och ytan har torkat. Betongens fukthalt får vara högst 97 % som relativ fuktighet eller 4 viktsprocent (by 54 / BLY 12). Från stålglättad betong avlägsnas det täta cementhudskiktet med slungrensning eller ytslipning. Spröda, mjölaktiga golvytor slipas så, att man får fram en hård, ballasthaltig betong. Cementdammet sugs eller sopas bort därefter. På betongytan får det ej finnas ämnen som förhindrar vidhäftningen. GAMLA BETONGYTOR: Omålade, nedsmorda golv rengörs med emulgerande tvättmedel. Därefter avlägsnas eventuell cementhud med slungrensning, fräsning, ytslipning eller syrabetning. Fräsning och slungrensning är de bästa förbehandlingsmetoderna när det gäller att avlägsna dålig betong eller gamla, avflagande färg- eller massaskikt. Förbehandlingsmetoden för både ny och gammal betong väljs enligt golvets kondition och de påfrestningar golvet kommer att utsättas för. För ytor som utsätts för stark mekanisk eller kemisk påfrestning eller för hett vatten är fräsning eller slungrensning de bästa metoderna. Om golvet kommer att utsättas för endast lindrig mekanisk påfrestning, är ytslipning en tillräcklig förbehandling. Syrabetning rekommenderas ej i allmänhet som förbehandling för massagolv inom industrin. Betning används främst för små objekt, då det ej är möjligt att utföra mekanisk förbehandling. Betningen utförs med Teknos RENSA ETCHING betningsmedel. Efter betningen sköljs golvet med riklig mängd vatten och får sedan torka. Det rekommenderas att specialarbetena genomförs före den egentliga grundlackeringen. Sådana specialarbeten är monteringen av fotlister och hörnavrundningar, sågning av slitsar i fogar mellan stål och betong, öppning av arbets- och dilatationsfogar, kittning av hål och sprickor samt eventuell spackling av golvet. Kittningen kan utföras med TEKNOPOX FILL eller med ett stelt kitt, som tillverkas genom att i den oförtunnade epoxilacken blanda en tillräcklig mängd torr sand, t.ex. av kornstorleken 0,1 - 0,6 mm. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Grundlackering: Grundlackeringen utförs som vått-på-vått-målning med lack som förtunnats 30 - 50 % med TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515. Förtunningens mängd är beroende av betongens täthet. Blandningen hälls omedelbart efter omblandningen ut längs med golvet och breds ut med t.ex. korthårig rulle. Så rikligt med lack används att betongytan impregneras. Partier där lacken helt sugs in i betongen behandlas omedelbart på nytt. Antalet grundlackeringar är beroende av betongytans kvalitet. Grundningen måste eventuellt göras i flera skikt. Om betongytan förblir porös, kan det vid utbredning av beläggningen uppstå luftbubblor, som lämnar kvar hål i ytan. När grundningen har torkat minst 6 timmar, kan beläggningen eller massan appliceras. Längre än dygnslånga intervaller bör undvikas. Om över 24 timmar har gått sedan grundlackeringen, bör lackytan slipas och rengöras före applicering av beläggningen. Täcklackering: Täcklackeringen utförs med lack som förtunnats 30 - 50 % med TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515. Blandningen hälls omedelbart efter omblandningen ut längs med golvet och breds ut med t.ex. korthårig rulle. Vid behov kan täcklackeringen utföras på nytt efter 6 – 24 h av den första appliceringen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.
Vikttorhalt ca. 1100 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 10 min. (+23 °C)
Pot life, +23°C +23°C Oförtunnad blandning: 30 - 40 min (blandning som hällts ut på golvet) 10 min (förvarad i blandningskärlet) Förtunnad blandning: 40 - 60 min (blandning som hällts ut på golvet)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Glans Högblank
praktisk spridning Värdena är beroende av ytans grovhet och uppsugningsförmåga. Riktvärde för stålglättat betonggolv: vid grundlackering 3 - 6 m²/l.
Torktid - lätt trafik 16 h
Förtunning TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning,Smithers Rapra