INERTA 165 TIX

Epoxibeläggning

  • Korrosionsskyddande
  • Vattentät
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Beläggning

INERTA 165 TIX är en tvåkomponent epoxibeläggning med låg lösningsmedelshalt, baserad på flytande epoxi.

Användning: På stål- och betongytor. Används också för objekt nedsänkta i vatten eller jord, t.ex. slussportar, vattenintag och tuber för vattenkraftstationer, kapslade spontplankor av stål och slipmaskiner. INERTA 165 TIX har god vidhäftning till blästrat stål och nötninghållfastheten är utomordentligt. Beläggningen är lämplig för användning på objekt som utsätts för kraftig mekanisk påfrestning. INERTA 165 TIX kan appliceras direkt på metallyta 250 – 600 µm DFT med en applicering. Den genomhärdade filmen av INERTA 165 TIX är mycket hållbar och har hög slagfasthet och nötningshållfasthet. Därför är produkten lämplig för konstruktioner som är utsatta för sand, stenar, is m.m.. Den härdade INERTA 165 TIX -ytan är mycket slät, vilket minskar smutsavsättningar.

Förbehandling av yta

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av produkt, samt från vattenlösliga salter. Beroende på underlags material görs förbehandlingen enligt följande: STÅLYTOR: Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1). Den blästrade ytans profil bör vara minst grov (komparator "G"). Se standard ISO 8503-2 (G). BETONGYTOR: Betongen bör vara minst 4 veckor gammal och väl härdad så, att betonggjutningens fukt är bunden och ytan har torkat. Ytskiktets fukthalt bör vara under 4 viktsprocent. Stänk och ojämnheter slipas bort. Lös cement, sand och damm borstas bort. Fett och smuts tvättas bort med tvätt- eller lösningsmedel. Cementhud avlägsnas med RENSA ETCHING betningsmedel, med slipning eller med blästring. TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. Mycket frätta stålytor kan spacklas med INERTA 160 FILL. INERTA 160 FILL appliceras med tvåkomponentspruta och utjämnas omedelbart med stålraka vars bredd är 20 - 30 cm. För spacklingen kan även användas TEKNOPOX FILL epoxispackel, som breds ut med raka. Stora gropar i betongen repareras genast efter formrivningen med cementbruk. Före målningen fylls mindre hål och vid behov spacklas hela ytan med TEKNOPOX FILL. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2. All shopprimer bör helt avlägsnas oberoende av bindemedelstypen. I praktiken betyder detta, att då ytan vid normal belysning betraktas vinkelrätt från ca en meters avstånd har ytan jämnt grå kulör, d.v.s. förbehandlingsgraden är Sa 2½ (ISO 8501-1).

Applicering

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. För omblandningen rekommenderas en långsamt roterande borrmaskin försedd med blandare. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Produkten appliceras med effektiv en- eller tvåkomponentspruta, t.ex. Graco Hydra-Cat, som är försedd med uppvärmning. Lämpligt munstycke (svängbart munstycke) är 0,021 - 0,026". Vid fläckstrykning kan pensel eller rulle användas. Vid appliceringen bör färgens brukstid beaktas. VARNING: Även färgblandningens mängd och temperatur inverkar på brukstiden. Sprutan förstörs om blandningen stelnar i den. Vid arbetet följs de anvisningar som gäller för applicering med tvåkomponentspruta. Betongytans porer fylls genom att först spruta ett skikt på 200 - 300 µm, som utjämnas med pensel eller gummispackel. Omedelbart efter detta sprutas ett annat skikt av sådan tjocklek, att den gemensamma skikttjockleken blir 500 µm.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens och ytans temperatur vara över +5°C (+10°C med INERTA 165 HARDENER) och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Produktens temperatur under blandning av komponenterna och applicering ska vara över +15°C. Den optimala temperaturen på produkten innan applicering ligger vid +20°C - +40°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) INERTA 165 HARDENER ca 100 g/l INERTA 165-02 HARDENER ca 70 g/l
Pot life 30 min. (+23 °C)
Pot life, +23°C INERTA 165 HARDENER 30 min INERTA 165-02 HARDENER 60 min
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: INERTA 165 HARDENER eller INERTA 165-02 HARDENER
Glans Blank
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Torktid - hanterbar INERTA 165 HARDENER / INERTA 165-02 HARDENER 6 h / 4 h (ISO 9117-3:2010)
Torktid - hanterbar INERTA 165 HARDENER / INERTA 165-02 HARDENER 12 h / 7 h (ISO 9117-5:2012)
Torktid - genomhärdad 7 d
Förtunning TEKNOSOLV 9506
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9506
Kulörer Vit och svart. Övriga kulörer ur industrifärgkartan med begränsningar.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.