INERTA 165 TIX

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na zanurzenia
  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Powłoka

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć zgorzeliny oraz rdzę przez czyszczenie strumieniowe Sa 2½ (norma ISO 8501-1). Profil chropowatości powierzchni po śrutowaniu musi być szorstki – „rough” (komparator wzorzec typ G) (ISO 8503-2) (G). POWIERZCHNIE BETONOWE: Beton musi być sezonowany przynajmniej 4 tygodnie, dobrze związany i wytrzymały. Zawartość wody w warstwie przypowierzchniowej nie powinna przekraczać 4% wagowych. Powierzchnia powinna być gładka, pozbawiona wszelkich nierówności. Usunąć za pomocą szczotki luźny cement, piasek i kurz. Powierzchnie zaolejone i zatłuszczone zmyć za pomocą detergentu lub rozpuszczalnika. Jeśli występuje mleczko cementowe, należy je usunąć przez trawienie środkiem RENSA ETCHING lub czyszczenie strumieniowościerne. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla nałożenia farby należy usunąć (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Fragmenty uszkodzone należy przygotować zgodnie z wymaganiami podłoża oraz powłoki konserwacyjnej. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2. Wszystkie grunty do czasowej ochrony muszą być z powierzchni przeznaczonej do malowania całkowicie usunięte, bez względu na to, jaki rodzaj spoiwa zawierają. W praktyce oznacza to, że kiedy patrzymy prostopadle na oczyszczoną powierzchnię, ustawioną w odległości 1 m., przy normalnych warunkach oświetleniowych, powinna ona mieć jednolity szary kolor tj. stopień czystości powinien wynosić minimum Sa 21/2 (ISO 8501-1).

Nakładanie

Należy wziąć pod uwagę czas życia mieszaniny. Przed malowaniem należy składniki farby, w prawidłowej proporcji, wymieszać ze sobą, dokładnie, w całej objętości naczynia. Zaleca się mieszanie mechaniczne, np. za pomocą wolnoobrotowej wiertarki ręcznej wyposażonej w mieszadło. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Odpowiednia średnica dyszy (dysza rewersyjna) 0,021 - 0,026". Pędzel lub wałek malarski mogą być używane do zaprawek. Podczas malowania należy zwrócić uwagę na czas przydatności wyrobu do stosowania. UWAGA: Ilość i temperatura mieszaniny mają wpływ na czas przydatności do stosowania. Utwardzenie się farby w agregacie malarskim może być przyczyną jego uszkodzenia. Podczas pracy należy przestrzegać wskazań producenta aparatury natryskowej do materiałów dwuskładnikowych. W celu wypełnienia porów na powierzchniach betonowych, należy nanieść natryskiem warstwę o grubości 200-300 µm i nad porowatym miejscem wygładzić ją pędzlem lub gumową szpachlą. Niezwłocznie należy nanieść drugą warstwę, tak aby całkowita grubość powłoki wyniosła 500 μm.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby musi być, co najmniej o 3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Lotne związki organiczne (LZO)
Czas przydatności do stosowania 30 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA 165 HARDENER lub INERTA 165-02 HARDENER
Połysk Połysk
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506
Kolory
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.