INERTA 165 TIX

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

0,021 - 0,026".

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC)
Pot life 30 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Gloss
Practical spreading rate
Thinner TEKNOSOLV 9506
Clean up TEKNOSOLV 9506
Colours
Safety markings