INERTA 165 TIX

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Belegg

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). BETONGOVERFLATER: Betongen skal være minst 4 uker gammel. Underlaget skal være fast og godt herdet. Overflatens vanninnhold må høyst være 4 vektprosent. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. All shopprimer bør fjernes uanset bindemiddeltype. I praksis betyr det, at hvis overfladen ved normal belysning betraktes vinkelrett fra en avstand på ca. 1 meter, skal den hav en jevn grå farge, dvs. forbehandlingsgraden er SA 2½ (ISO 8501-1).

Påføring

Ta hensyn til blandingens potlife, ved beregning av mengden som skal blandes på én gang. Før malingen påføres, blandes base og herder i korrekt forhold. Rør grundig ned til bunnen av beholderen. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. 0,021 - 0,026". ADVARSEL! Blandingens mengde og temperatur har innflytelse på brukstiden. Sprøyten ødelegges, hvis blandingen stivner i den. Veiledning gitt av produsenten av tvillingmatningsspray skal følges ved arbeid.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Flyktige organiske forbindelser
Pot life 30 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA 165 HARDENER eller INERTA 165-02 HARDENER
Glans Blank
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner TEKNOSOLV 9506
Rengjøring TEKNOSOLV 9506
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.