INERTA 165 TIX

  • Korrosioonikindel
  • Uputuskindel
  • Veekindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Pinnakate

Pinna eeltöötlus

Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: TERASPINNAD: Eemaldage kõrgsurvepuhastuse teel valtsimistagi ja rooste kuni ettevalmistustaseme Sa 2½ (standard ISO 8501-1) saavutamiseni. Pritspuhastatud pind peab olema kare (võrdlusviide „G“). Vt. standardit ISO 8503-2 (G). BETOONPINNAD: Betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana, hästi kõvenenud ja tugev. Pinnakihi veesisaldus ei tohi ületada 4 massi%. Lihvi maha konarused ja ebatasasused, eemalda tsemendijäägid, liiv ja tolm. Pese õlised pinnad lahustiga või pesuainega. Eemaldage võimalik tsemendiliim RENSA ETCHING söövituslahusega, lihvides või pritspuhastusega. VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2 Kõik tehasekrundid sõltumata sideainest tuleb eemaldada. Praktikas tähendab see seda, et normaalvalguses vertikaalselt 1m distantsilt vaadatuna on pind üleni hall, s.t. eeltöötluse aste on Sa 2 ½ (ISO 8501-1).

Pealekandmine

Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Sobivad düüsisuurused (pöörddüüs) 0,021 - 0,026". Parandusteks võib kasutada pintslit või rulli. Järgi valmissegu kasutusaega. NB! Kogus ja temperatuur mõjutavad kasutusaega. Pihustisüsteemid muutuvad kasutuskõlbmatuks, kui värv nende sees kõveneb. Töötamise ajal tuleb järgida kahejoalise pihusti tootja juhiseid. Betoonpinnas olevate pooride täitmiseks pihustatakse esmalt pinnale 200-300 µm kiht ja silutakse pahtlilabidaga või pintsliga. Seejärel kantakse pinnale kohe teine kiht, nii et kogupaksus on 500 µm.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)
Segu kasutusaeg 30 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 165 HARDENER või INERTA 165-02 HARDENER
Läige Läikiv
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Lahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506
Toonid
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.