INERTA 165 TIX

  • Korrosion beskyttende
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Overfladebehandling

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: STÅLOVERFLADER: Fjern glødeskaller og rust ved sandblæsning til renhedsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Profilen på den sandblæste overflade skal være ru (reference komparator ”G”). Se standarden ISO 8503-2 (G). BETONOVERFLADER: Betonen skal være mindst 4 uger gammel, udhærdet og fast. Overfladens vandindhold må højst være 4 vægt-%. Stænk og ujævnheder slibes væk. Løs cement, sand og støv fjernes. Fedtede og snavsede overflader vaskes med rengørings- eller opløsningsmiddel. Cementhud fjernes ved æstning med RENSA ETCHING æstsende rengøringsmiddel, slibning eller sandblæsning. GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (eksempelvis fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. Alt shopprimer bør fjernes helt uanset bindemiddeltype. I praksis betyder det, at hvis overfladen ved normal belysning betragtes vinkelret fra en afstand af ca. 1 meter, skal den have en ens grå farve, dvs. forbehandlingsgraden er SA 2½ (ISO 8501-1).

Påføring

Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Det anbefales at maskinblande fx med en langsomt roterende boremaskine forsynet med en mixer. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Egnet dysestr. (drejedyse) 0,021 - 0,026". Pensel eller rulle kan anvendes til opfriskning. Vær opmærksom på malingens potlife når der males. ADVARSEL! Blandingens størrelse og temperatur vil påvirke potlife. Hvis malingen tørrer i sprøjten beskadiges udstyret. Anvisningerne fra producenten af tokomponent sprøjte skal følges under arbejdet. For at fylde porerne i betonoverflader sprøjtes først et lag på 200-300 μm, som glattes med en pensel eller gummispartel på porøse områder. Straks derefter påføres endnu et lag for at opnå den totale lagtykkelse på 500 μm.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.
Flygtige organiske stoffer (VOC)
Pot-life 30 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: INERTA 165 HARDENER eller INERTA 165-02 HARDENER
Glans Blank
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Fortynder TEKNOSOLV 9506
Rengøring TEKNOSOLV 9506
Nuancer Et begrænset udvalg af andre farver i henhold til industri farvekortet
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.