INERTA 165 TIX

Epoksipinnoite

  • Korroosionkestävä
  • Upotusta kestävä
  • Vedenkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Pinnoite

INERTA 165 TIX on nestemäiseen epoksihartsiin perustuva, vähäliuotteinen, kaksikomponenttinen epoksipinnoite.

Käyttö: Teräs- ja betonipinnoille. Käytetään myös veteen tai maahan upotetuissa kohteissa, esim. kanavien sulkuportit, vesivoimalaitosten putkistot, teräsponttipaalut, murskauskoneet jne.. INERTA 165 TIX:lle on ominaista hyvä tartunta suihkupuhdistettuun alustaan sekä erinomainen kulutuksen kestävyys. Tuote soveltuu käytettäväksi kohteissa, jotka joutuvat voimakkaaseen mekaaniseen rasitukseen. INERTA 165 TIX voidaan levittää suoraan metallipinnalle 250 – 600 μm kuivakalvonpaksuuteen yhdellä levityksellä. Täysin kovettunut INERTA 165 TIX pinnoite on äärimmäisen kestävä. Se kestää kovia iskuja ja kulutusta, ja on siten sopiva rakenteisiin, jotka altistuvat hiekalle, kiville, jäälle jne.. INERTA 165 TIX muodostaa sileän pinnan, joka ei likaannu helposti.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: TERÄSPINNAT: Valssihilse ja ruoste poistetaan suihkupuhdistamalla ruosteenpoistoasteeseen Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1). Suihkupuhdistetun pinnan pintaprofiilin tulee olla vähintään karhea (vertailukappale "G"). Katso standardi SFS-ISO 8503-2 (G). BETONIPINNAT: Uuden betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut. Pintakerroksen vesipitoisuuden tulee olla alle 4 paino-%. Roiskeet ja epätasaisuudet poistetaan hiomalla. Irtonainen sementti ja hiekka sekä pöly harjataan pois. Lika ja rasva pestään pois pesuaineella tai liuotteella. Tiivis sementtiliima poistetaan betonista RENSA ETCHING peittausliuoksella, hiomalla tai hiekkapuhalluksella. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Erittäin syöpyneet teräspinnat voidaan tasoittaa INERTA 160 FILLillä, INERTA 160 FILL ruiskutetaan kaksikomponenttiruiskulla ja tasoitetaan välittömästi teräslastalla (leveys 20 - 30 cm). Tasoituksessa voidaan käyttää myös TEKNOPOX FILLiä, joka levitetään lastalla. Betonipinnassa esiintyvät suuret kolot paikataan heti muotin purkamisen jälkeen sementtilaastilla. Ennen maalausta täytetään reiät sekä tarvittaessa koko pinta tasoitetaan TEKNOPOX FILLillä. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2. Konepajapohjamaali on poistettava kokonaan sideainetyypistä riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tarkasteltaessa pintaa kohtisuoraan n. 1 m:n etäisyydeltä normaalissa valaistuksessa pinta on tasaisen harmaa eli esikäsittelyaste on Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1).

Käsittelyohje

Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Sekoituksessa suositellaan käytettäväksi hidaskierroksista, sekoittimella varustettua porakonetta. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Levitys tehdään suuripainesuhteisella yksi- tai kaksikomponenttiruiskulla, esim. Graco Hydra-Cat, joka on varustettu lämmityksellä. Ruiskun suutin (kääntösuutin) 0,021 - 0,026". Paikkamaalauksessa voidaan käyttää sivellintä tai telaa. Maalaustyössä on huomioitava maalin käyttöaika. VAROITUS: Myös maaliseoksen määrä ja lämpötila vaikuttavat käyttöaikaan. Jos seos pääsee jähmettymään ruiskussa, on ruisku pilalla. Työssä noudatetaan kaksikomponenttiruiskua koskevia erikoisohjeita. Betonipinnassa olevat huokoset saadaan umpeen ruiskuttamalla ensin 200 - 300 µm:n kalvo, jota tasoitetaan siveltimellä tai kumilastalla. Tämän jälkeen ruiskutetaan välittömästi toinen kerros yhteispaksuuteen 500 µm.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Levitystyön ja kuivumisen aikana tulee ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C (+10 °C käytettäessä INERTA 165 HARDENER -kovetetta) ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Komponenttien sekoituksen ja levitystyön aikana tuotteen lämpötilan on oltava yli +15 °C. Tuotteen optimaalinen lämpötila ennen levitystä on +20 °C - +40 °C. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) INERTA 165 HARDENER n. 100 g/l INERTA 165-02 HARDENER n. 70 g/l
Käyttöaika 30 min. (+23 °C)
Käyttöaika, +23°C INERTA 165 HARDENER 30 min INERTA 165-02 HARDENER 60 min
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 165 HARDENER tai INERTA 165-02 HARDENER
Kiilto Kiiltävä
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva INERTA 165 HARDENER / INERTA 165-02 HARDENER 6 h / 4 h (ISO 9117-3:2010)
Kosketuskuiva INERTA 165 HARDENER / INERTA 165-02 HARDENER 12 h / 7 h (ISO 9117-5:2012)
Täysin kovettunut 7 d
Ohenne TEKNOSOLV 9506
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506
Värisävyt Valkoinen ja musta. Muita teollisuusvärikartan sävyjä rajoituksin.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.