EPITAN 95

  • Korrosionsskyddande
  • Vattentät
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Direkt på metall
  • Grundfärg

Förbehandling av yta

Före ytans förbehandling, vi rekommenderar att den tvättas med vatten med tillsats av OLICLEAN 123. Skölj därefter ytorna med rent vatten, STÅLYTOR: Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Munstycke Beroende på applicering och konstruktionstyp, övrig skikttjocklek än den rekommenderade kan användas. Ändring i beläggningstjockleken påverkar teoretisk dryghet, tjocklek, torra beläggningens vikt, torktid, övermålningsintervall och efterarbete.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt. Tillräcklig ventilation under tiden för appliceringen och torkningen rekommenderas.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.
Vikttorhalt ca. 1560 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 100 g/l
Pot life 30 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:47 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Förtunning
Rengöringsförtunning
Kulörer
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.