EPITAN 95

  • Korrosioonikindel
  • Eriline nake
  • Veekindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Otse metallile
  • Kruntimine

Pinna eeltöötlus

TERASPINNAD: Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Pealekandmine

Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi.

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 1560 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 100 g/l
Segu kasutusaeg 30 min (+23 °C)
Segamissuhe 100:47 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Lahusti
Töövahendite puhastamine
Toonid
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.