EPITAN 95

Farba epoksydowa zbiornikowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Bezpośrednio na metal
  • Grunt

Dwuskładnikowa, tiksotropowa farba epoksydowa o małej zawartości rozpuszczalników, utwardzana aminą.

Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników wody do picia i do celów gospodarczych.

Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników wody do picia i do celów gospodarczych. Powłoka o wysokim połysku, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody, piwa, soków owocowych, moszczy, tłuszczów i olejów jadalnych. Powłoka odporna również na metyloizobutyloketon, ksylen, kwas cytrynowy, rozcieńczone i stężone roztwory alkaliów oraz wodę zdemineralizowaną i olej roślinny.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Zaleca się, przed czyszczeniem zmycie powierzchni wodą z dodatkiem OLICLEAN 123, a następnie spłukanie czystą wodą. POWIERZCHNIE STALOWE: Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być sucha, bez śladów soli, tłuszczu i kurzu, oczyszczona do stopnia czystości wg ISO 8501-1, co najmniej Sa 3. Chropowatość powierzchni oczyszczonej Rz powinna wynosić 60-100 µm. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Farbę nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego lub pędzla (tylko do małych powierzchni). Przy malowaniu pędzlem zalecane jest rozcieńczenie farby poprzez dodanie ok. 3% objętościowych TEKNOSOLV 6060 oraz nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. Parametry natrysku bezpowietrznego: Dysza 0,53 - 0,68 mm Ciśnienie w dyszy 20 - 30 MPa Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zależności od rodzaju podłoża, rodzaju i przeznaczenia konstrukcji można założyć grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku bezpowietrznym typowy zakres grubości jednej powłoki wynosi od 200 do 300 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia teoretycznego, grubości warstwy, masy wyschniętej powłoki, czasów schnięcia, czasu do nałożenia kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia do eksploatacji. Powłokę w zbiornikach na produkty spożywcze przed rozpoczęciem eksploatacji zbiornika należy umyć, zgodnie z zaleceniami atestu higienicznego.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania oraz schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna poniżej 80 %. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Zaleca się odpowiednią wentylację podczas malowania oraz schnięcia wyrobu.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1560 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 100 g/l
Czas przydatności do stosowania 30 min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:47 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 4 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 18 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagany. W razie konieczności użyć TEKNOSOLV 6060.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 564
Kolory TO-320 piaskowy
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.