TEKNOL AQUA 1415-01

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 18 g/l
Thinner
Clean up
Colours
Packages
Safety markings
Approvals & certificates ,