TEKNOL AQUA 1415-01

  • Vandbaseret
  • Træbeskyttelsesmiddel

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Vinduer og døre: ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Beklædningsbrædder: må ikke overstige 18 %.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse. Grundet fordampning skal tørstofindholdet i væsken jævnligt justeres med vand. Denne justering skal foretages på baggrund af det målte tørstof i væsken på anlægget. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler og foderstoffer.
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 18 g/l
Fortynder Produktet leveres klar til anvendelse.
Rengøring Vand.
Nuancer Farveløs.
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Forordningen om biocidholdige produkter (BPR, forordning (EU) nr. 528/2012),