TEKNOLAC PRIMER 100

Grunt alkidowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

Farba alkidowa modyfikowana do gruntowania, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne.

Do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji i elementów stalowych i aluminiowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Farba szybko schnie, posiada dobrą adhezję do podłoża i doskonałe własności antykorozyjne. Jest stosowana w systemach antykorozyjnych z farbą nawierzchniową.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z podłoża wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na proces przygotowania podłoża i malowania. Zaleca się, przed czyszczeniem zmycie powierzchni wodą z dodatkiem OLICLEAN 123, a następnie spłukanie czystą wodą. POWIERZCHNIE STALOWE: Zgorzelinę i rdzę usunąć przy pomocy obróbki strumieniowo ściernej do uzyskania stopnia czystości Sa 2½. lub Sa 2. Dopuszcza się również mechaniczne oczyszczenie powierzchni do stopnia St 3 (ISO 8501-1). Stopień przygotowania powierzchni jest uzależniony od rodzaju malowanego obiektu i kategorii korozyjności, w której obiekt będzie pracował. Zszorstkowanie powierzchni cienkiej blachy poprawia adhezję do podłoża. POWIERZCHNIE ALUMINIOWE: Powierzchnie przygotować używając środka czyszczącego RENSA STEEL. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy przygotować przez szorstkowanie za pomocą czyszczenia strumieniowego (AlSaS) lub szlifowanie. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na nakładanie farby (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni należy przygotować do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rodzaj podłoża i sposób renowacji. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nanosić natryskiem hydrodynamicznym, powietrznym, a także pędzlem lub wałkiem (tylko do małych powierzchni). Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,013 - 0,015".

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu.
Całkowita masa substancji stałych abt. 840 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 475 g/l
Połysk Mat
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 20 min
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 30 min
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 779
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 9502 lub TEKNOSOLV 779
Kolory TO-320 piaskowy, TO-250 czerwony tlenkowy, TO-810 szary jasny, TO-880 szary ciemny, TO-990 czarny, TO-010 biały, RAL 7035, RAL 7021
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.