TEKNOLAC PRIMER 100

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine

Pinna eeltöötlus

TERASPINNAD: Õhukeste terasplaatide pinna karestamine parandab värvi nakkuvust aluspinnaga. ALUMIINIUMPINNAD: Pinnad töödeldakse RENSA STEEL -vahendiga. Ilmastikukoormuse mõju alla jäävaid pindu karestatakse lisaks pühke-pritspuhastusega (AlSaS) või lihvides. VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,013 - 0,015".

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas.
Tahke aine kogumass ca 840 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 475 g/l
Läige Matt
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Lahusti
Töövahendite puhastamine
Toonid
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.