TEKNOLAC PRIMER 100

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg

Förbehandling av yta

Ytorna ska rengöras och vara fria från orenheter som kan vara skadliga för ytbehandlingen och färgen. Före ytans förbehandling, vi rekommenderar att den tvättas med vatten med tillsats av OLICLEAN 123. Skölj därefter ytorna med rent vatten, STÅLYTOR: På tunnplåtsytor förbättrar uppruggning av ytan färgens vidhäftning till underlaget. ALUMINIUMYTOR: Ytorna behandlas med RENSA STEEL plåttvätt. Ytor som utsätts för väderpåfrestning uppruggas dessutom med lätt sandsvepning (AlSaS) eller slipning. TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Rör om väl före användningen. Påför med hydrodynamisk spruta, luftspruta, pensel eller roller. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,015".

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.
Vikttorhalt ca. 840 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 475 g/l
Glans Matt
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Förtunning
Rengöringsförtunning
Kulörer
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.