TEKNOL 1881

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt

Zastosowanie: Do przemysłowej obróbki powierzchniowej drewnianych desek fasadowych i elementów prefabrykowanych drewnianych domów. Zabezpiecza drewno do momentu aplikacji farby nawierzchniowej na placu budowy lub w fabryce. Powłoka nawierzchniową powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe, najpóźniej do następnego lata. Jako warstwy nawierzchniowe można stosować zarówno farby dyspersyjne jak i farby olejne. Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia dopasowania produktu dla danego zastosowania.

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 21 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.