TEKNODUR 0290

Farba nawierzchniowa poliuretanowa i lakier

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNODUR 0290 jest dwuskładnikową, poliuretanową farbą nawierzchniową. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w poliuretanowych systemach powłokowych TEKNODUR na stal i inne metale. Specjalnie zalecany do malowania pojazdów i innego wyposażenia transportowego. TEKNODUR 0290 tworzy powłokę o wysokim połysku, odporną na promieniowanie UV, czynniki mechaniczne i warunki atmosferyczne. Zalecane jest użycie lakieru poliuretanowego TEKNODUR 0290 jako warstwy nawierzchniowej, jeżeli wymagane są znakomity połysk i trwałość koloru.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na nakładanie farby (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni należy przygotować do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rodzaj podłoża i sposób renowacji. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

MIESZANIE SKŁADNIKÓW: Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Narzędzia malarskie i naczynia do mieszania farby umyć przed użyciem właściwym dla wyrobu rozcieńczalnikiem. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,013".

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Utwardzacz reaguje z wilgocią - otwarte opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w ciągu 14 dni od otwarcia opakowania.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 488 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) farba ok. 470 g/l lakier ok. 520 g/l Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Połysk Wysoki połysk
System kolorowania Teknotint
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość 1 h (ISO 9117-3:2010)
Czas schnięcia - suchość na dotyk 6 h (ISO 9117-5:2012)
Rozcieńczalnik Standardowe rozcieńczalniki: TEKNOSOLV 9526 i TEKNOSOLV 6220. Inne odpowiednie rozcieńczalniki - patrz Rozcieńczanie.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOCLEAN 6496
Kolory Kolory fabryczne po uzgodnieniu.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. Utwardzacz oraz mieszanina gotowa do malowania zawierają izocyjaniany. W obszarach o słabej wentylacji lub przy nanoszeniu przez natrysk zalecamy używanie maski oddechowej. Przy pracy krótkiej lub chwilowej można zastosować maskę z filtrem łączonym A2-P2. W tym wypadku należy chronić oczy oraz twarz. Puszkę z utwardzaczem należy otwierać z zachowaniem ostrożności, ponieważ wewnątrz może wytworzyć się ciśnienie.