TEKNODUR 0290

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

0,011 - 0,013".

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 488 g/l
Volatile organic compound (VOC)
Pot life 6 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Gloss Full gloss
Tinting system Teknotint
Practical spreading rate
Clean up TEKNOCLEAN 6496
Colours
Safety markings