TEKNODUR 0290

Polüuretaanpinnavärv ja -lakk

  • UV-kindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Pinnavärv

TEKNODUR 0290 on kahekomponentne polüuretaanpinnavärv. Kõvendiks on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse pinnavärvina TEKNODUR-polüuretaansüsteemides terasel ja muudel metallpindadel. Eriti sobilik liiklus- ja transpordivahendite värvimiseks. TEKNODUR 0290 moodustab kõrgläikiva UV-, ilmastikukindla ja mehaaniliselt vastupidava värvikihi. Erilise läike- ja toonipüsivuse saavutamiseks soovitatakse pind lakkida TEKNODUR 0290-polüuretaanlakiga.

Pinna eeltöötlus

Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Pealekandmine

KOMPONENTIDE SEGAMINE: Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Enne kasutamist pese pihustid ja segamisanumad värvile sobiva lahustiga. Segada hoolikalt. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,013".

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada sisetingimustes, kuivas ja jahedas, tihedalt suletud anumates. Kuna kõvendi reageerib õhuniiskusega, tuleb avatud anumad sulgeda korralikult ning kasutada ära soovitavalt 14 päeva jooksul pärast avamist.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 488 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) värv: ca 470 g/l lakk: ca 520 g/l Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Läige Täisläikiv
Toonimissüsteem Teknotint
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h (ISO 9117-3:2010)
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h (ISO 9117-5:2012)
Lahusti Standardlahustid: TEKNOSOLV 9526 ja TEKNOSOLV 6220. Teisi sobivaid lahusteid vt. Lahustamine.
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496
Toonid Tehasetoonid tellimisel.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. Värvi kõvendi sisaldab isotsüanaate. Halvasti ventileeritud ruumides ja eriti pihustiga värvides soovitatakse kasutada täismaski. Lühikeste ja ajutiste tööde puhul võib kasutada ka kombineeritud A2-P2-filtriga maski. Sel juhul tuleks kasutada eraldi silmakaitset. Ava kõvendi ettevaatlikult, kuna purki võib tekkida rõhk.