TEKNODUR 0290

  • UV-resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Topcoat

Herderen er et alifatisk isocyanat harpiks.

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

BLANDING AV KOMPONENTER: Ta hensyn til blandingens potlife, ved beregning av mengden som skal blandes på én gang. Før malingen påføres, blandes base og herder i korrekt forhold. Rør grundig ned til bunnen av beholderen. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. Før bruk rengjøres sprøytepistolen og beholderen med egnet fortynner. Omrøres grundig før bruk. Velegnet Airless dysestørrelse 0,011 - 0,013".

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt innendørs i tett lukket emballasje. Herderen reagerer på luftfuktighet, og en åpnet beholder bør derfor oppbevares helt lukket og anvendes innen 14 dager.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 488 g/l
Flyktige organiske forbindelser Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Høyglans
Tonesystem Teknotint
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner Standardfortynnere: TEKNOSOLV 9526 og TEKNOSOLV 6220. Bruk av andre egnede tynnere: se Tynning.
Rengjøring TEKNOCLEAN 6496
Farger Fabrikstoninger etter avtale.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. Herderen og den ferdige malingblandingen inneholder isocyanater. I dårlig ventilerte rom, og spesielt ved sprøytepåføring, anbefales bruk av friskluftmaske. Ved kort eller midlertidig arbeid kan en maske med A2-P2-filter brukes. I dette tilfellet må øyne og ansikt beskyttes. Herderen bør åpnes forsiktig, da det kan oppstå overtrykk under oppbevaringen.