TEKNOL AQUA 1410-01

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 25 g/l
Thinner
Clean up
Colours
Packages
Safety markings