TEKNOL AQUA 1410-01

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC)
Thinner
Clean up
Colours
Packages
Safety markings