TEKNOL 1830-00

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 7 g/l
Gloss
Tinting system Teknocolor;Teknomix
Thinner
Clean up
Colours
Packages
Safety markings