SILOKSAN ANTI-CARB

Skyddsfärg

  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • Vattenburen

SILOKSAN ANTI-CARB är en matt, vattenburen, akrylatbaserad skyddsfärg för betong. Den skyddar betongen från karbonatisering förorsakad av koldioxid och från förvittring förorsakad av fukt. Färgproduktgrupp 416 och 417 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

Används utomhus på nya och tidigare målade mineraliska ytor på fasader, t.ex. på betong, puts, kalksandtegel och mineralskivor.

SILOKSAN ANTI-CARB är lätt att måla med rulle eller spruta. Tack vare sin bindemedelsuppbyggnad har färgen god kulörhållbarhet i UV-strålning. SILOKSAN ANTI-CARBs matta yta tål väl mekanisk nötning, friktion och påfrestningar förorsakade under konstruktionstiden, och den är lätt att rengöra. SILOKSAN ANTI-CARB kräver ingen separat grundmålning, och grundmålning som gjorts med förtunnad färg kan i normala förhållanden övermålas under samma arbetsdag.

Andra produktspecifika dokument

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

NYA YTOR: Nya betongelement- eller betonggjutningsytor kan målas med SILOKSAN ANTI-CARB då minst en månad gått sedan gjutningen, ytan är helt bunden och inte längre våt eller matt fuktig. Vid mätning ska mätvärdena för betongens fuktighet understiga 97 % som relativ fuktighet (RH) eller 4 % som viktprocent. Det rekommenderas, att nya putsytor behandlas efter en härdningstid på 6-8 veckor. Ytorna som ska målas tvättas vid behov och löst sittande orenheter, putsstänk osv. avlägsnas. OBS! Vid målning av betongytor bör all cementhud avlägsnas före målningen. Vid hantering av underlag som innehåller asbest bör de skyddsanvisningar följas som föreskrivits i statsrådets beslut 1380/94 och i förordningarna 318/2006 och 863/2010 (FI). TIDIGARE MÅLADE YTOR: Avlägsna all avflagande och lös eller pulveraktig (t.ex. kalkfärg) färg. Metoden väljs enligt underlagets hårdhet och den typ av färg som skall avlägsnas (t.ex. stålborste, hetvattentvätt med högtryck eller vatten-sandtvätt). Avlägsna också löst sittande, sköra puts- eller betongytor. Granska betongelementsömmarnas kondition och åtgärda vid behov. Öppna eventuella sprickor vid betongytors betongjärn genom pikhuggning, med slipmaskin, sliprondell e.dyl, varefter betongen vid behov grovslipas. Rengör blottat stål från rost och rostskydda det med t.ex. INERTA MASTIC epoxibeläggning. Fyll öppnade sprickor och gropar med lämpliga lagningsbruk i nivå med den omgivande ytan. Lagningarna efterbehandlas noga och får sedan härda före målningen.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Rena och fasta mineraliska ytor grundas med SILOKSAN ANTI-CARB skyddsfärg. På kraftigt sugande underlag förtunnas färgen 5-10 volym-% med rent vatten. Med oförtunnad SILOKSAN ANTI-CARB skyddsfärg. Färgen appliceras med pensel, rulle eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/c): 40 g/l. Produktens VOC: max. 40 g/l.
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter 30 min
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten
Väderbeständighet God, även i havs- och industriatmosfärer.
Emballage 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning