NORDICA CLASSIC

Husfärg

  • Vattenburen

Halvmatt akrylatbaserad vattenburen utomhusfärg för träytor. Miljövänlig, halvmatt Svanenmärkt husfärg med NORDICA-klassens hållbarhet: färgens hårda yta är smutsavvisande och bibehåller sitt utseende och sin färg ytterst länge. Färgproduktgrupp 461 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

Nya och tidigare med akrylatfärg målade träytor, t.ex. fasadpanel, takutsprång och foder. Kan också användas för underhållsmålning på de flesta gamla olje- och alkydfärgytor, om de är i gott skick. För konstruktioner av stock rekommenderar vi WOODEX AQUA CLASSIC lasyr. NORDICA CLASSIC lämpar sig också för underhållsmålning av tidigare med alkyd eller akrylat målade fasadplåt.

Tekniska datablad

Andra produktspecifika dokument

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

NYA YTOR: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Grundmåla träytor med NORDICA PRIMER grundfärg och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken. Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA. TIDIGARE MÅLADE ELLER GAMLA YTOR: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljefärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med NORDICA CLASSIC. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl. Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'. Grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA PRIMER grundfärg. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken. Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. För att undvika kulördifferenser vid målning av stora, enhetliga ytor måste tillräckligt med färg för hela ytan reserveras från en och samma nyanseringssats och/eller tillräckligt med färg blandas i ett och samma kärl. Färgen appliceras med pensel. Om det används högtryckssprutan bör färgytan utjämnas och efterslätas med pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,019".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter ca 1 timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Väderbeständighet Ytterst god.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat Miljömärket Svanen,Nyckelflaggan (Finland)