NORDICA CLASSIC

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Zalecane środki ostrożności podczas stosowania produktu: Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież roboczą chroniącą przed zachlapaniem farbą. Stosować odpowiednie ochrony oczu przed odpryskami farby. Podczas natrysku unikać wdychania mgły farby. Stosować maskę ochronną z filtrem typu AP. Więcej informacji oraz karta charakterystyki: strona produktowa www.teknos.com
Aprobaty i certyfikaty Nordic Ecolabel,Finnish Key Flag