KIRJO

Plåttakfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Lösningsmedelsburen

KIRJO är en alkydbaserad, rostskyddspigmenterad underhållsfärg för plåttak och specialfärg för förzinkade- och lättmetallytor. Färgproduktgrupp 451 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

Används för underhållsmålning av plåttak som är tidigare målade med alkydfärger och övriga galvaniserade och lättmetallytor. Används också som skyddande färg på varmzinkade och aluminiumytor samt som täckfärg på stålytor grundmålade med KIRJO. Ytorna får då aktivt rostskydd i alla färgskikt. Färgens aktiva pigment förhindrar inverkan av luftens sura föroreningar och hindrar underlaget från att frätas.

Tekniska datablad

Andra produktspecifika dokument

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

TIDIGARE MED ALKYDFÄRG MÅLADE PLÅTTAK SAMT ÖVRIGA STÅLYTOR: All avflagande och löst sittande färg samt rost avlägsnas med skrapa eller stålborste, slipas eller blästras. I fall all färg har eller kan antas ha dålig vidhäftning (t.ex. många avflagande partier på ytan), bör färgen avlägsnas mekaniskt eller med färgborttagningsmedel. Bitumenfärger och tjäror bör helt avlägsnas före målning med KIRJO. Ytan tvättas med RENSA ROOF taktvätt (utspädning 1 del tvättmedel : 3 delar vatten) och sköljs med rent vatten. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan. OMÅLADE ZINKYTOR: Förzinkad stålyta tvättas före målningen med RENSA STEEL plåttvätt i enlighet med instruktionerna. Avlägsna eventuell rost t.ex. med stålborste och torka bort fett- och oljefläckar med TEKNOSOLV 9550 före behandlingen med RENSA STEEL plåttvätt. ALUMINIUMYTOR tvättas med RENSA STEEL plåttvätt och grovslipas med lämpliga metoder.

Applicering

Rör om väl före användningen. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,015". Rostiga, förbehandlade partier fläckstryks med KIRJO, varefter taket övermålas i ett jämnt skikt med KIRJO till torrskikttjockleken 40 µm.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Förtunna färgen 5 - 10 % med TEKNOSOLV 9550 då du målar ytor som är över +30°C. Målning rekommenderas inte om ytans temperatur är över +50°C.

Underhåll

Den målade ytan tål regn under normala förhållanden efter ca tre timmars torktid. Den slutliga filmbildningen tar 1 - 2 veckor under normala förhållanden och efter detta har ytan uppnått sin slutliga hårdhet och hållbarhet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan vid behov rengöras genom att tvätta med vatten och neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket nedsmutsade ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen. Tak målade med KIRJO kan i framtiden underhållsmålas med sådana alkyd- eller akrylatfärger, som är lämpliga för objektet. Målning enligt bruksanvisningarna.
Volymtorrhalt ca. 46 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 9 - 11 m²/l per applicering. Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Torktid - hanterbar 4 h
Torktid - hanterbar 6 h
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) eller TEKNOSOLV 9550
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Kulörer Basfärgerna 1, 3 and 4, som kan med nyanseringspastor nyanseras till utomhusfärgkartans kulörer. Standardkulörer: T2514 Brun. T2515 Svart.
Emballage Basfärg 1, basfärg 3, basfärg 4: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2514, T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)