RENSA BRUSH

Cách sơn

Cất giữ và bảo quản

pH 11
Thinner
Packages 1 l, 5 l.
Safety markings
Approvals & certificates