TEKNOPOX FILLER 2112

Epoxispackel

TEKNOPOX FILLER 2112 är ett tvåkomponent, nästan lösningsmedelsfritt epoxispackel, baserat på epoxiharts. Produkten tillhör ett målningssystem vars reaktion på brand har testats enligt standarden EN 45545-2.

Används för utjämning av grundmålade eller blästrade stål- och aluminiumplattor, särskilt på stora stålytor. Lämpar sig också för utjämning av betongytor och fylling av porer i betongytor. Spacklet är lätt att bearbeta och dess vidhäftning till uppruggad stålyta eller yta grundmålad med epoxifärg är ytterst bra. Spacklet härdar snabbt och det är slipbart samma dag. Det testade målningssystemet uppfyller kraven för Kravklass R7 Fareklasser HL1/HL2 enligt EN 45545-2.

Förbehandling av yta

STÅLYTOR: : Preliminärt rengjorda stålytor blästras till förbehandlingsgrad Sa 2½. GRUNDMÅLADE YTOR: Ytor som har målats för mer än 2 dygn sedan uppruggas före utjämningen. ALUMINIUMYTOR: Ytorna behandlas med RENSA STEEL plåttvätt. Ytorna uppruggas dessutom med lätt sandsvepning (AlSaS). BETONGYTOR: Betongen bör vara minst 4 veckor gammal och väl härdad så, att betonggjutningens fukt är bunden och ytan har torkat. Skör betong slipas bort eller avlägsnas med våtsandblästring.

Applicering

BLANDNING AV KOMPONENTERNA: Omedelbart före användningen blandas härdaren i plastdelen manuellt eller med en långsamt roterande borrmaskin. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Om endast en del av burkens innehåll används för färgblandningen, ska burkens hela innehåll först omblandas omsorgsfullt. Spacklet breds ut med stålraka. Märken efter rakan och stänk skrapas bort när spacklet har stelnat.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.

Blandning av komponenter

Omedelbart före användningen blandas härdaren i plastdelen manuellt eller med en långsamt roterande borrmaskin.
Vikttorhalt ca. 980 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 60 g/l
Pot life 60 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 1:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7217
Torktid - hanterbar 1,5 h (ISO 9117-3:2010)
Torktid - hanterbar 2,5 h (ISO 9117-5:2012)
Torktid - genomhärdad 4 dygn
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 6060.
Kulörer Ljusgrå.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat EN 45545-2