TEKNOPLAST PRIMER 7

Epoxigrundfärg

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg

Tvåkomponent epoxigrundfärg med låg lösningsmedelshalt.

Används som grundfärg på blästrat stål i epoxifärgsystemen som tål mekanisk och kemisk påfrestning. Används även som grundfärg på syrafast stål, zink, aluminium och tunnplåt samt som mellanstrykningsfärg på zinkepoxi- och zinksilikatgrundfärger. Färgen blir snabbt övermålningstorr och lämpar sig därför för snabb målningsrytm. Färgen kan även appliceras med tvåkomponentspruta. Den är beständig mot hård nötning, oljor och fetter samt mot stänk av lösningsmedel och kemikalier. Färgen uppfyller kraven i den svenska standarden SSG 1021-GA. Då färgen appliceras vid temperaturer under +10°C bör man använda härdaren TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212.

Förbehandling av yta

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av produkt, samt från vattenlösliga salter. Beroende på underlags material görs förbehandlingen enligt följande: STÅLYTOR: Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1). På tunnplåtsytor förbättrar uppruggning av ytan färgens vidhäftning till underlaget. ZINKYTOR: Varmförzinkade stålkonstruktioner som kommer att utsättas för väderpåverkan kan målas ifall ytorna sandsveps (SaS) så att hela ytan blir matt. Lämpliga blästermaterial är t.ex. aluminiumoxid och natursand. Enligt standard ISO 12944-5 rekommenderas inte målning av varmförzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord. Målning av förzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord måste diskuteras med Teknos. För nya förzinkade tunnplåtskonstruktioner rekommenderas sandsvepning (SaS). Tunnplåt som redan har matterats kan även behandlas med RENSA STEEL plåttvätt. ALUMINIUMYTOR: Ytorna behandlas med RENSA STEEL plåttvätt. Ytor som utsätts för väderpåfrestning uppruggas dessutom med lätt sandsvepning (AlSaS) eller slipning. TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. Blottade stålytor rengörs från rost till förbehandlingsgrad St 2 (ISO 8501-1). Som alternativ till torr rengöring kan man på intakt, väl vidhäftande färg och/eller på stål använda vattenblästring med tryck över 70 MPa. Intakt färgyta bör efter vattenblästringen vara grov. Stålytans förbehandlingsgrad ska vara Wa2 (ISO 8501-4:2006) eller i enlighet med specifikationen. Återrostningsgraden får efter behandlingen vara högst M (ISO 8501-4:2006) före målningen. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2. Shopprimer: Vid behov lämpar sig KORRO E epoxishopprimer, KORRO SE zinkepoxishopprimer och KORRO SS zinksilikatshopprimer.

Applicering

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Rör om väl före användningen. För appliceringen rekommenderas högtrycksspruta. Endast med den uppnår man med en applicering de rekommenderade skikttjocklekarna. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,019". Vid fläckstrykning eller målning av små objekt kan pensel eller rulle användas. Då tvåkomponentspruta används bör pumpens blandningsförhållande vara 4 : 1. Under applicering övervakas blandningsförhållandet genom att kontrollera matarpumparnas tryck och åtgången av komponenterna. Komponenterna kan ej förtunnas då tvåkomponentspruta med fixerat förhållande används.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt. Vid användning av härdaren TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 är den lägsta tillåtna luft- och yttemperaturen -5°C. Då färgen blandas och sprutas bör den ha en temperatur på över +15°C.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.
Vikttorhalt ca. 1200 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 300 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvmatt
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Torktid - hanterbar 1 h (ISO 9117-3:2010)
Torktid - hanterbar 4 h (ISO 9117-5:2012)
Torktid - genomhärdad 7 d
Förtunning TEKNOSOLV 9506
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9530.
Kulörer Röd, grå och vit. Finns även som MIOX-pigmenterad.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat SSG 1021-GA