TEKNODUR PRIMER 8-00

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg

Härdaren är ett alifatiskt isocyanatharts.

Förbehandling av yta

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av produkt, samt från vattenlösliga salter. Beroende på underlags material görs förbehandlingen enligt följande: STÅLYTOR: Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1). På tunnplåtsytor förbättrar uppruggning av ytan färgens vidhäftning till underlaget. TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. ALUMINIUMYTOR: Ytorna behandlas med RENSA STEEL plåttvätt. Ytor som utsätts för väderpåfrestning uppruggas dessutom med lätt sandsvepning (AlSaS) eller slipning. ZINKYTOR: Varmförzinkade stålkonstruktioner som kommer att utsättas för väderpåverkan kan målas ifall ytorna sandsveps (SaS) så att hela ytan blir matt. Lämpliga blästermaterial är t.ex. aluminiumoxid och natursand. Enligt standard ISO 12944-5 rekommenderas inte målning av varmförzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord. Målning av förzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord måste diskuteras med Teknos. För nya förzinkade tunnplåtskonstruktioner rekommenderas sandsvepning (SaS). Matta förzinkade ytor som redan utsatts för atmosfärisk exponering ska rengöras med RENSA STEEL. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2. Shopprimer: Vid behov lämpar sig KORRO E epoxishopprimer.

Applicering

BLANDNING AV KOMPONENTERNA: Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Rör om väl före användningen. Färgsprutan och blandningskärlen rengörs före användningen med förtunning lämplig för färgen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Lagring

Härdaren reagerar med luftens fuktighet, och därför bör öppnad härdarburk förvaras omsorgsfullt sluten, och användning inom 14 d från det burken öppnats rekommenderas. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,010 - 0,018".
Vikttorhalt ca. 990 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 400 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 8:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Glans Halvblank
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Torktid - hanterbar 30 min (ISO 9117-3:2010)
Torktid - hanterbar 3 h (ISO 9117-5:2012)
Förtunning Standardförtunning: TEKNOSOLV 9526.
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496
Kulörer Vit.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. Produktens härdare och den bruksfärdiga blandningen innehåller isocyanater. Vid otillräcklig ventilation samt speciellt i samband med sprutapplicering rekommenderar vi användning av friskluftsmask. Vid kortvarigt eller temporärt arbete kan också andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2 användas. I detta fall bör både ögon och ansikte skyddas. Härdarburken bör öppnas försiktigt, då tryck kan ha bildats i burken under lagringstiden.