TEKNODUR PRIMER 8-00

Grunt poliuretanowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

TEKNODUR PRIMER 8-00 jest poliuretanowym gruntem o niskiej zawartości rozpuszczalników. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

TEKNODUR PRIMER 8-00 jest wysokojakościowym, uniwersalnym gruntem do malowania powierzchni stalowych, cynkowych i aluminiowych. TEKNODUR PRIMER 8-00 ma wysoką masę substancji stałych. Tworzy zwartą i gładką powłokę. Jest odpowiedni jako podkład pod farby nawierzchniowe o wysokiej jakości wykończenia dla tak wymagających zastosowań jak urządzenia transportowe. Zalecany do stosowania z farbami nawierzchniowymi z serii TEKNODUR 100.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć zgorzeliny oraz rdzę poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½ (norma ISO 8501-1). Zszorstkowanie powierzchni cienkiej blachy poprawia adhezję do podłoża. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na nakładanie farby (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni należy przygotować do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rodzaj podłoża i sposób renowacji. POWIERZCHNIE ALUMINIOWE: Powierzchnie przygotować używając środka czyszczącego RENSA STEEL. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy przygotować przez szorstkowanie za pomocą czyszczenia strumieniowego (AlSaS) lub szlifowanie. POWIERZCHNIE CYNKOWE: Konstrukcje ze stali ocynkowanej ogniowo wystawione na korozję atmosferyczną rekomendujemy zmatowić przed malowaniem za pomocą piaskowania omiatającego (SaS). Do odpowiednich ścierniw należą np. tlenek glinu i piasek naturalny. Zgodnie z normą ISO 12944-5 nie zaleca się malowania obiektów cynkowanych ogniowo, przeznaczonych do eksploatacji w zanurzeniu. W przypadku obiektów cynkowanych ogniowo, które są narażone na zanurzenie, należy każdorazowo skonsultować się z przedstawicielem firmy Teknos. Zaleca się, aby nowe konstrukcje z cienkiej blachy ocynkowanej zostały poddane omieceniu ścierniwem (SaS). Matowe, wysezonowane pod działaniem czynników atmosferycznych powierzchnie cynku zaleca się oczyścić środkiem RENSA STEEL. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2. Grunt do czasowej ochrony: Produkt jest kompatybilna z gruntem KORRO E – epoksydowym.

Nakładanie

MIESZANIE SKŁADNIKÓW: Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Narzędzia malarskie i naczynia do mieszania farby umyć przed użyciem właściwym dla wyrobu rozcieńczalnikiem. W zależności od pożądanej grubości powłoki farbę nakładać w 1 -2 warstw. Grubość powłoki wyniesie wówczas 40 -100 µm. Gdy powłoka wyschnie można ją wygładzić papierem ściernym ( szlifowanie na sucho P280/P320, szlifowanie na mokro P600/P800).

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Utwardzacz reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Okres przechowywania jest ograniczony.

Metody aplikacji

Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,010 - 0,018".
Całkowita masa substancji stałych abt. 990 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 400 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 8:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0010
Połysk Półpołysk
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość 30 min (ISO 9117-3:2010)
Czas schnięcia - suchość na dotyk 3 h (ISO 9117-5:2012)
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone 60°C / 1 h
Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik standardowy: TEKNOSOLV 9526.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOCLEAN 6496
Kolory Biały.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. Utwardzacz oraz mieszanina gotowa do malowania zawierają izocyjaniany. W obszarach o słabej wentylacji lub przy nanoszeniu przez natrysk zalecamy używanie maski oddechowej. Przy pracy krótkiej lub chwilowej można zastosować maskę z filtrem łączonym A2-P2. W tym wypadku należy chronić oczy oraz twarz. Puszkę z utwardzaczem należy otwierać z zachowaniem ostrożności, ponieważ wewnątrz może wytworzyć się ciśnienie.