TEKNOMASTIC 80 PRIMER

Grunt epoksydowy

  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Międzywarstwa
  • Grunt

TEKNOMASTIC 80 PRIMER jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym gruntem epoksydowym o niskiej zawartości rozpuszczalników.

Przeznaczony do stosowania jako grunt epoksydowy lub jako samodzielne wymalowanie (samodzielna powłoka) w powłokowych systemach epoksydowych, odpornych na działanie chemikaliów i ścieranie, zalecanych do nakładania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo-ściernie. Może być także używany na cynk, aluminium, blachy cienko-walcowane, stal kwasoodporną i jako międzywarstwa na podkłady epoksydowo-cynkowe i krzemianowo-cynkowe

Zastosowanie: Przeznaczony do stosowania jako grunt epoksydowy lub jako samodzielne wymalowanie (samodzielna powłoka) w powłokowych systemach epoksydowych, odpornych na działanie chemikaliów i ścieranie, zalecanych do nakładania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo-ściernie. Może być także używany na cynk, aluminium, blachy cienkowalcowane, stal kwasoodporną i jako międzywarstwa na podkłady epoksydowo-cynkowe i krzemianowo-cynkowe. Farba tworzy powłokę bardzo szybko, jest więc odpowiednia dla wymalowań, gdzie liczy się czas. Powłoka farby jest odporna na silne ścieranie, oleje, smary, rozpryski chemikaliów i rozpuszczalników. Grunt nadaje się do malowania renowacyjnego powierzchni stalowych oczyszczonych do stopnia czystości przynajmniej St 2, inne sposoby przygotowania powierzchni- patrz sekcja Przygotowanie powierzchni. Farba spełnia wymagania normy NORSOK M-501:2012 (6 wydanie) systemy 1, 7A i 7B (Certyfikaty 11-17-14/1 i 11-17-14/2 i 6-9-15/1). Dla produktu dostępny jest również utwardzacz w wersji ZIMOWEJ -TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275, który jest używany, gdy malowanie wykonywane jest w temperaturze poniżej +10°C. Zastosowanie utwardzacza w wersji zimowej nasila zjawisko żółknięcia i kredowania, typowe dla farb epoksydowych. Białe i jasne odcienie są szczególnie podatne na żółknięcie.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć zgorzeliny oraz rdzę poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½ (norma ISO 8501-1). Zszorstkowanie powierzchni cienkiej blachy poprawia adhezję do podłoża. POWIERZCHNIE CYNKOWE: Konstrukcje ze stali ocynkowanej ogniowo wystawione na korozję atmosferyczną można malować, jeśli powierzchnie zostaną całkowicie zmatowione za pomocą piaskowania omiatającego (SaS). Do odpowiednich ścierniw należą np. tlenek glinu i piasek naturalny. Zgodnie z normą ISO 12944-5 nie zaleca się malowania obiektów cynkowanych ogniowo, przeznaczonych do eksploatacji w zanurzeniu. W przypadku obiektów cynkowanych ogniowo, które są narażone na zanurzenie, należy każdorazowo skonsultować się z przedstawicielem firmy Teknos. Zaleca się, aby nowe konstrukcje z cienkiej blachy ocynkowanej zostały poddane omieceniu ścierniwem (SaS). Powierzchnie z cienkiej blachy, które pod wpływem warunków atmosferycznych uległy zmatowieniu można również przemyć środkiem czyszczącym RENSA STEEL do powierzchni ocynkowanych. POWIERZCHNIE ALUMINIOWE: Powierzchnie przygotować używając środka czyszczącego RENSA STEEL do powierzchni ocynkowanych. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy przygotować przez szorstkowanie za pomocą czyszczenia strumieniowego (AlSaS) lub szlifowanie. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla nałożenia farby należy usunąć (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Fragmenty uszkodzone należy przygotować zgodnie z wymaganiami podłoża oraz powłoki konserwacyjnej. Z niezabezpieczonych powierzchni metalowych rdzę należy usunąć do uzyskania stopnia czystości co najmniej St 2 (ISO 8501-1). Jako alternatywę do czyszczenia na sucho zaleca się solidną, dobrze przylegającą powłokę i/lub stal oczyszczać strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (powyżej 70 MPa). Cała powłoka musi wyglądać na chropowatą po oczyszczaniu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Poprzez oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem powierzchnia osiągnie stopień czystości Wa 2 (ISO 8501-4:2006) lub stosownie do specyfikacji. Przed aplikacją stopień rdzy nalotowej powinien być określony max. M (ISO 8501-4:2006). Ponadto może być również zastosowane czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem 34 – 70MPa, zgodnie z NACE VIS 7/SSPCS-VIS 4, o ile można osiągnąć poziom czystości SSPC-SP WJ-3/NACE WJ-3. Stopień zanieczyszczenia rdzą nalotową maksymalnie M (NACE VIS 7/SSPCS-VIS 4). Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2. Grunt do czasowej ochrony: Produkt jest kompatybilny z gruntami KORRO E - epoksydowym, KORRO SE - epoksydowo - cynkowym i KORRO SS - krzemianowo - cynkowym.

Nakładanie

MIESZANIE SKŁADNIKÓW: Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę zaleca się nanosić natryskiem bezpowietrznym, bo tylko ta metoda pozwala na otrzymanie zakładanej grubości warstwy przy jednokrotnym malowaniu. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,015 - 0,019". Nakładanie za pomocą pędzla lub wałka malarskiego może być stosowane w przypadku miejscowych napraw powłoki i malowania małych powierzchni. W przypadku użycia aparatu do natrysku dwukomponentowego, stosunek mieszania pomp dozujących powinien wynosić 4:1. Ciśnienie pompy zasilającej i zużycie komponentów należy sprawdzać podczas aplikacji, aby zapewnić prawidłowe proporcje mieszania. Nie można rozcieńczać składników, jeśli stosuje się natrysk dwustrumieniowy o ustalonej proporcji.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Podczas aplikacji i schnięcia farby ze standardowym utwardzaczem temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Podczas aplikacji i schnięcia farby z zastosowaniem TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 temperatura otaczającego powietrza i malowanej powierzchni powinna być powyżej -5°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wolna od lodu. Temperatura farby podczas mieszania i aplikacji powinna wynosić powyżej +15°C. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) TEKNOMASTIC HARDENER 7465 / TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 Około 200 g/l / Około 190 g/l Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Czas przydatności do stosowania 2 h (+23 °C)
Czas przydatności do stosowania, +23°C TEKNOMASTIC HARDENER 7465 2 h, TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 1,5 h
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 lub TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Połysk Półpołysk
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość 2 h / 3 h (ISO 9117-3:2010)
Czas schnięcia - suchość na dotyk 6 h / 4 h (ISO 9117-5:2012)
Czas schnięcia - pełne utwardzenie 7 dniach / 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9530.
Kolory Kolory RAL wymienione w normie NORSOK M-501:2012 (wydanie 6). Więcej kolorów dostępnych jest zgodnie z umową. Dostępne również kolory w wersji z MIOX.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty NORSOK M-501