TEKNOMASTIC 80 PRIMER

Epokrunt

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Vahekiht
  • Kruntimine

TEKNOMASTIC 80 PRIMER on kahekomponentne madala lahustisisaldusega lahustipõhine epokrunt.

Kasutatakse abrasiooni ja kemikaale taluvates eposüsteemides pritspuhastatud pindade kruntvärvina. Sobib kasutamiseks ka tsink --, alumiinium --, plekk ja happekindlatel teraspindadel ning vahevärvina tsinkepo ja tsinksilikaatkruntidel.

Kasutamine: Kasutatakse abrasiooni ja kemikaale taluvates eposüsteemides pritspuhastatud pindade kruntvärvina. Sobib kasutamiseks ka tsink-, alumiinium-, plekk- ja happekindlatel teraspindadel ning vahevärvina tsinkepo- ja tsinksilikaatkruntidel. Kuivab kiiresti, sobib kiiretesse värviprotsessidesse. Värvikiht talub tugevat abrasiooni, õlisid, rasvu lahusteid ja kemikaalipritsmeid. Sobib hooldusvärvimiseks teraspindadele, mis on puhastatud astmeni St 2, teiste eeltöötlusmeetodite kohta loe lõigust "Pinna eeltöötlus". Värv täidab standardi NORSOK M 501:2012 ( 6 väljalase ) süsteem 1, 7A ja 7B (sertifikaadid 11-17-14/1, 11-17-14/2 ja 6-9-15/1). Tootele on saadaval ka talvine kõvendi TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275, mida kasutatakse värvimisel temperatuuridel alla +10 °C. Talvise kõvendi kasutamine suurendab kollastumist ja kriidistumist, mis on omased epovärvidele. Valge ja heledad toonid on eriti kollastumisaltid.

Pinna eeltöötlus

Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: TERASPINNAD: Eemaldage kõrgsurvepuhastuse teel valtsimistagi ja rooste kuni ettevalmistustaseme Sa 2½ (standard ISO 8501-1) saavutamiseni. Õhukeste terasplaatide pinna karestamine parandab värvi nakkuvust aluspinnaga. TSINKPINNAD: Ilmastikukoormuse mõju alla jäävaid kuumtsingitud teraskonstruktsioone võib värvida peale pindade pühke-pritspuhastust üleni tuhmiks. Sobivateks puhastusmaterjalideks on näiteks alumiiniumoksiid ja looduslik liiv. Standardi ISO 12944-5 järgi ei ole soovitatav värvida uputuskoormuses olevaid kuumgalvaniseeritud objekte. Uputuskoormuses olevate kuumgalvaniseeritud objektide värvimine tuleb Teknosega eraldi kooskõlastada. Uued tsingitud plaatkonstruktsioonid on soovitav töödelda pühke-pritspuhastusega. Ilmastiku mõjul tuhmiks muutunud pindu võib töödelda ka RENSA STEEL -vahendiga. ALUMIINIUMPINNAD: Pinnad töödeldakse RENSA STEEL -vahendiga. Ilmastikukoormuse mõju alla jäävaid pindu karestatakse lisaks pühke-pritspuhastusega (AlSaS) või lihvides. VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Katmata teraspindadelt eemaldatakse rooste astmeni St2 (ISO 8501-1). Alternatiivne kuivpuhastuse meetod on kõrgsurvepesu veega üle 70 MPa. Seda meetodit võib kasutada korralikult kinnituva värvikihi või teraspindade puhul. Pärast survepesu peab värvipind olema kare. Teraspinna puhastus peab vastama Wa 2 (ISO 8501 4:2006). Enne värvimist on lubatud pinnaroosteaste M (ISO 8501 4:2006). Eeltö ötluse ruum ja aeg valitakse selline, et pinnad ei määrduks ega saastuks enne värvimist. Lisaks kõrgsurvepesu veega (HP WC) 34 – 70 MPa vastavalt NACE VIS 7/SSPCS-VIS 4 puhtuseastme SSPC-SP WJ-3/NACE WJ-3 saavutamiseks. Lubatud pinnarooste aste enne töötlemist maksimaalselt M (NACE VIS 7/SSPCS-VIS 4). Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2. Tehasekrunt: Võib kasutada vajadusel KORRO E epo- , KORRO SE tsinkepo ja KORRO SS tsinksilikaatkrunte.

Pealekandmine

KOMPONENTIDE SEGAMINE: Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Segada hoolikalt. Värvi pealekandmiseks on soovitav kasutada õhuvaba pihustit, sest ainult nii saavutatakse ühekordsel töötlusel soovituskohased kihipaksused. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,015 - 0,019". Rulli ja pintslit võib kasutada ain ult kohtparandusteks ja väikeste pindade värvimisel. Kahekomponentse pihusti kasutamisel peab pumba segamisvahekord olema 4:1. Värvimise ajal jälgitakse segamissuhet toitepumpade rõhu jälgimise ja komponentide kulumise kaudu. Kahekomponentse pihusti kasutamisel pole komponentide vedeldamine võimalik.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Kasutades standardkõvendit, peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur värvimise ja kuivamise ajal olema üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. WINTER hardener 7275 kasutamise puhul peab ümbritseva õhu ja pinna temperatuur olema üle +5 °C. Värvi temperatuur komponentide segamise ja värvimise ajal üle +15 °C. Pinnal ei tohi esineda jääd. Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) TEKNOMASTIC HARDENER 7465 / TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 Ca 200 g/l / Ca 190 g/l Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Segu kasutusaeg 2 h (+23 °C)
Segu kasutusaeg, +23°C TEKNOMASTIC HARDENER 7465 2 h, TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 1,5 h
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 või TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Läige Poolläikiv
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 2 h / 3 h (ISO 9117-3:2010)
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h / 4 h (ISO 9117-5:2012)
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 päeva / 7 päeva
Lahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9530.
Toonid NORSOK M-501:2012 (6. väljalase) märgitud RAL-toonid. Teised värvitoonid kokkuleppel. Saadaval ka MIOX-pigmenteerituna.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid NORSOK M-501