TEKNOPLAST 90

Epoksipintamaali

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali

TEKNOPLAST 90 on kiiltävä, kaksikomponenttinen epoksimaali.

Käyttö: Pintamaalina mekaanista ja kemiallista rasitusta kestävissä epoksimaalausjärjestelmissä sekä huoltomaalausjärjestelmissä. Tarttuu hyvin myös suoraan sinkki-, alumiini- ja ohutlevypintoihin sekä haponkestäviin teräspintoihin. Maali kuivuu nopeasti ja soveltuu nopeaan maalausrytmiin. Soveltuu myös hyvin kaksikomponenttiruiskulla tapahtuvaan maalaukseen. Kestää kovaa kulutusta sekä roiskeina kemikaalien vesiliuoksia, öljyjä, rasvoja ja liuotteita. Lämmönkestävyys on +120 °C tilapäistä kuivaa lämpöä. Toistuva lämpörasitus saattaa johtaa sävyn muuttumiseen. Maali täyttää ruotsalaisessa standardissa SSG 1026-TA asetetut vaatimukset. Maalattaessa alle +10 °C:n lämpötiloissa käytetään kovetetta TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (tuoteseloste nro 1317). Kylmäkovetteen käyttö voimistaa epoksimaalille tyypillistä kellastumista ja liituuntumista.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: SINKKIPINNAT: Ilmastorasitukseen tulevat kuumasinkityt teräsrakenteet voidaan maalata mikäli pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan muokkaantunut himmeäksi. Sopivia puhdistusmateriaaleja ovat esim. alumiinioksidi ja luonnonhiekka. Standardin ISO 12944-5 mukaisesti upotusrasitukseen tulevien kuumasinkittyjen kohteiden maalausta ei suositella. Upotusrasitukseen joutuvien sinkittyjen kohteiden maalaamisesta tulee keskustella erikseen Teknoksen kanssa. Uudet sinkityt ohutlevyrakenteet suositellaan käsiteltäväksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (SaS). Himmeiksi ilmastoituneet ohutlevypinnat voidaan käsitellä myös RENSA STEEL peltipesulla. ALUMIINIPINNAT: Pinnat käsitellään RENSA STEEL peltipesulla. Säärasitukseen joutuvat pinnat karhennetaan lisäksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (AlSaS) tai hiomalla. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitykseen suositellaan ilmatonta ruiskua koska vain sitä käyttäen saavutetaan kertakäsittelyllä suosituksen mukaiset kalvonpaksuudet. Ilmattoman ruiskun suutin 0,011 - 0,013". Paikkamaalauksessa ja pienissä kohteissa voidaan käyttää sivellintä. Käytettäessä kaksikomponenttiruiskua on pumpun sekoitussuhteen oltava 4:1. Levityksen aikana sekoitussuhdetta valvotaan seuraamalla syöttöpumppujen painetta ja komponenttien menekkiä. Komponenttien ohennus ei ole mahdollista kiinteäsuhteista kaksikomponenttiruiskua käytettäessä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen. Käytettäessä kovetetta TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 on maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan oltava vähintään -5 °C. Maalin lämpötilan on oltava yli +15 °C sekoituksen ja ruiskutuksen aikana.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.
Kiintoainepitoisuus n. 760 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) (Seokselle, muoviosan ja kovetteen sekoitussuhde 4:1) N. 430 g/l (Teoreettinen, IED 2010/75/EU:n mukaan) 367 g/l (China GB/T 23985-2009:n mukaan)
Käyttöaika 4 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 4:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Kiilto Kiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix;Teknotint
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 1 h (ISO 9117-3:2010)
Kosketuskuiva 4 h (ISO 9117-5:2012)
Täysin kovettunut 7 d
Ohenne Vakio-ohenne: TEKNOSOLV 9506.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506 tai TEKNOSOLV 9530.
Värisävyt Samaa sävytysjärjestelmää tulee käyttää koko maalausprojektin ajan.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit SSG 1026-TA