TEKNOPLAST 90

Epopinnavärv

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Pinnavärv

TEKNOPLAST 90 on kahekomponentne läikiv epopinnavärv.

Kasutatakse pinnavärvina kulumis- ja kemikaalikindlates eposüsteemides K18, K19, K22 ja K36 ning hooldusvärvisüsteemides K46 ja K56. Värv nakkub hästi puhta tsingi, alumiiniumi, pleki ja happekindla terasega.

TEKNOPLAST 90 on kiiresti ülevärvitav, seetõttu sobib kiire värvimistempoga. Värv on peale kantav ka kahejoalise pihustiga. Pind talub rasket kulutamist, kemikaalide vesilahuseid, õlisid, rasvu ja lahusteid. TEKNOPLAST 90 talub lühiajaliselt kuiva kuumust kuni +120°C. Tihe kuumuskoormus võib põhjustada toonimuutuseid. Värv vastab Rootsi standardile SSG 1026-TA. Temperatuuridel alla +10°C kasutatakse talvist kõvendit TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (tootekirjeldus nr. 1317). WINTER-kõvendi kasutamine suurendab kollastumist ja kriidistumist, mis on epovärvidele omased tunnused.

Pinna eeltöötlus

Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: TSINKPINNAD: Ilmastikukoormuse mõju alla jäävaid kuumtsingitud teraskonstruktsioone võib värvida peale pindade pühke-pritspuhastust üleni tuhmiks. Sobivateks puhastusmaterjalideks on näiteks alumiiniumoksiid ja looduslik liiv. Standardi ISO 12944-5 järgi ei ole soovitatav värvida uputuskoormuses olevaid kuumgalvaniseeritud objekte. Uputuskoormuses olevate kuumgalvaniseeritud objektide värvimine tuleb Teknosega eraldi kooskõlastada. Uued tsingitud plaatkonstruktsioonid on soovitav töödelda pühke-pritspuhastusega. Ilmastiku mõjul tuhmiks muutunud pindu võib töödelda ka RENSA STEEL -vahendiga. ALUMIINIUMPINNAD: Pinnad töödeldakse RENSA STEEL -vahendiga. Ilmastikukoormuse mõju alla jäävaid pindu karestatakse lisaks pühke-pritspuhastusega (AlSaS) või lihvides. VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2

Pealekandmine

Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Värv segada hoolikal. Värvi pealekandmiseks on soovitav kasutada õhuvaba pihustit, sest ainult nii saavutatakse ühekordsel töötlusel soovituskohased kihipaksused. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,013". Parandusvärvimisel ja väikeste objektide puhul võib kasutada pintslit. Kahekomponentse pihusti kasutamisel peab pumba segamisvahekord olema 4:1. Värvimise ajal jälgitakse segamissuhet toitepumpade rõhu jälgimise ja komponentide kulumise kaudu. Kahekomponentse pihusti kasutamisel pole komponentide vedeldamine võimalik.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 760 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix;Teknotint
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimused, ülepihustusest jne.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 4 h
Lahusti Standardlahusti: TEKNOSOLV 9506.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 or TEKNOSOLV 9530.
Toonid Kogu projekti vältel tuleb kasutada sama toonimissüsteemi.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid SSG 1026-TA