ANTISTAIN AQUA 2901-00

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC)
Clean up
Colours
Packages
Safety markings