UVILUX 6790-23

  • Lack

Lagring

Får inte utsättas för temperaturer över +40°C. Bör inte exponeras för direct solljus. Förvaras frostfritt. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.

Tork metoder

Härdas under UV-lampor.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 2 g/l
Förtunning Produkten levereras färdig för användning.
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1129-11
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.