TEKNOL 2881-00

Alkyd-akrylgrundfärg

  • Grundfärg

TEKNOL 2881-00 är en vattenburen alkyd-akrylbaserad grundfärg.

Användning: Industriell grundmålning av träfasader och trähuselement. Färgen skyddar virket innan det täckmålas på byggnadsplats eller vid fabrik. Det är dock skäl att göra täckmålningen så snart som möjligt, senast nästa sommar. Kan täckmålas med både dispersionsfärger och oljefärger. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%.

Applicering

Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 15 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknocolor;Teknomix
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.