TEKNOL 2881-00

  • Grunt

Zastosowanie: Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia odpowiedniości produktu dla danego zastosowania.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 %

Przechowywanie

Nie może zamarzać. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 15 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor;Teknomix
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.