TEKNOL 2881-00

Grunt alkidowo-akrylowy

  • Grunt

Wodorozcieńczalny grunt alkidowo-akrylowy.

Zastosowanie: Do przemysłowej obróbki powierzchniowej drewnianych desek fasadowych i elementów prefabrykowanych drewnianych domów. Zabezpiecza drewno do momentu aplikacji farby nawierzchniowej na placu budowy lub w fabryce. Powłoka nawierzchniową powinna być wykonana tak szybko jak to możliwe, najpóźniej do następnego lata. Jako warstwy nawierzchniowe można stosować zarówno farby dyspersyjne jak i farby olejne. Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia dopasowania produktu dla danego zastosowania.

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 15 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor;Teknomix
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.