TEKNODUR 0190

Polyuretantäckfärg

  • UV beständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Topcoat

TEKNODUR 0190 är en tvåkomponent polyuretantäckfärg med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

Används som täckfärg på stål- och metallytor i polyuretanmålningssystem.

Användning: Som täckfärg på stål- och metallytor i polyuretanmålningssystem. Färgen bildar en högblank film med god beständighet mot väder och mekaniska påfrestningar. När krav på ytterst god glans- och kulörbeständighet finns, rekommenderas det, att objekten lackeras med TEKNODUR 0290 polyuretanklarlack. Som täckfärg på betonggolv: Färgproduktgrupp 653 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 1 (FI), högblank. EU VOC gränsvärde (kat A/j): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av produkt, samt från vattenlösliga salter. Beroende på underlags material görs förbehandlingen enligt följande: TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Färgsprutan och blandningskärlen rengörs före användningen med förtunning lämplig för färgen. Rör om väl före användningen. Appliceras med konventionell spruta eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,013".

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i torra utrymmen inomhus, i tätt försluten förpackning. Härdaren reagerar med luftens fuktighet, och därför bör öppnad härdarburk förvaras omsorgsfullt sluten, och användning inom 14 d från det burken öppnats rekommenderas.
Vikttorhalt ca. 860 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Blank
Brytsystem Teknomix;Teknotint
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Torktid - hanterbar 1 h (ISO 9117-3:2010)
Torktid - hanterbar 6 h (ISO 9117-5:2012)
Förtunning Övriga förtunningar lämpliga för produkten: se Förtunning.
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496
Kulörer Fabrikskulörer enligt överenskommelse. Samma nyanseringssystem borde användas under hela målningsprojektet.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. Produktens härdare och den bruksfärdiga blandningen innehåller isocyanater. Vid otillräcklig ventilation samt speciellt i samband med sprutapplicering rekommenderar vi användning av friskluftsmask. Vid kortvarigt eller temporärt arbete kan också andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2 användas. I detta fall bör både ögon och ansikte skyddas. Härdarburken bör öppnas försiktigt, då tryck kan ha bildats i burken under lagringstiden.
Godkännanden & Certifikat SS 185203