TEKNODUR 0190

Farba nawierzchniowa poliuretanowa

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNODUR 0190 jest dwuskładnikową, poliuretanową farbą nawierzchniową. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w poliuretanowych systemach powłokowych na stal i inne metale.

TEKNODUR 0190 tworzy powłokę o wysokim połysku i dobrej odporności na czynniki mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Zalecane jest użycie lakieru poliuretanowego TEKNODUR 0290 jako warstwy nawierzchniowej, jeżeli wymagane są znakomity połysk i trwałość koloru. Farba odpowiada warunkom szwedzkiej normy SS 185203.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla nałożenia farby należy usunąć (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Fragmenty uszkodzone należy przygotować zgodnie z wymaganiami podłoża oraz powłoki konserwacyjnej. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Podczas mieszania składników, należy wziąć pod uwagę czas życia mieszaniny. Przed malowaniem należy składniki farby, w prawidłowej proporcji, wymieszać ze sobą, dokładnie, w całej objętości naczynia. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Narzędzia malarskie i naczynia do mieszania farby umyć przed użyciem właściwym dla wyrobu rozcieńczalnikiem. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić metodą natrysku konwencjonalnego lub bezpowietrznego. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,013".

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 % Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby musi być, co najmniej o 3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Utwardzacz reaguje z wilgocią z powietrza, a zatem otwarta puszka ma być starannie zamknięte i zawartość musi być w ciągu 14 dni od otwarcia.
Całkowita masa substancji stałych abt. 860 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix;Teknotint
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Rozcieńczalnik Standardowy rozcieńczalnik: TEKNOSOLV 9526 i TEKNOSOLV 6220.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOCLEAN 6496
Kolory Kolory fabryczne po uzgodnieniu. Jeden wybrany system kolorowania powinien być zastosowany podczas realizacji całego projektu.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. Utwardzacz oraz mieszanina gotowa do malowania zawierają izocyjaniany. W obszarach o słabej wentylacji lub przy nanoszeniu przez natrysk zalecamy używanie maski oddechowej. Przy pracy krótkiej lub chwilowej można zastosować maskę z filtrem łączonym A2-P2. W tym wypadku należy chronić oczy oraz twarz. Puszkę z utwardzaczem należy otwierać z zachowaniem ostrożności, ponieważ wewnątrz może wytworzyć się ciśnienie.
Aprobaty i certyfikaty SS 185203