SILOKSAN FACADE

Silikonemulsionsfärg

  • UV beständig
  • Vattenburen

SILOKSAN FACADE är en vattenburen, silikonemulsionsbaserad färg för mineraliska ytor. Färgen har mycket hög fuktgenomsläpplighet och den är vattenavstötande. Färgproduktgrupp 415 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Används utomhus på nya och tidigare målade mineraliska ytor på fasader, t.ex. på betong, puts, bränt tegel, kalksandtegel och mineralskivor.

SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg är lätt att måla med rulle eller spruta. Tack vare sin bindemedelsuppbyggnad bryts färgen inte ner av UV-strålning eller värme. Tack vare att SILOKSAN FACADE är vattenavstötande bevarar den ytterst väl sin renhet även i stadsklimat, och den fräts inte av luftens sura gaser, såsom svaveldioxid. SILOKSAN FACADE är övermålningsbar redan samma dag. Ingen särskild grundmålning behövs på de flesta underlag, omålade eller målade, då man i det första skiktets färg tillsätter SILOKSAN GEL. Läs mera om SILOKSAN-systemet i SILOKSAN-produktbroschyren.

Förbehandling av yta

NYA YTOR: Nya betongelement- eller betonggjutningsytor kan målas med SILOKSAN FACADE då minst en månad gått sedan gjutningen, ytan är helt bunden och inte längre våt eller matt fuktig. Vid mätning ska mätvärdena för betongens fuktighet understiga 97 % som relativ fuktighet (RH) eller 4 % som viktprocent. Det rekommenderas, att nya putsytor behandlas efter en härdningstid på 6-8 veckor. Ytorna rengörs med högtryckstvätt för att avlägsna smuts. Vid behov används tillsats av sand i tvättvattnet, stålborste el.dyl. för att tillräcklig ytprofil ska åstadkommas (t.ex. formgjutna ytor). OBS! Vid målning av betongelement bör all cementhud avlägsnas före målningen. Vid hantering av underlag som innehåller asbest bör de skyddsanvisningar följas som föreskrivits i statsrådets beslut 1380/94 och i förordningarna 318/2006 och 863/2010 (FI). TIDIGARE MÅLADE YTOR: Avlägsna från tidigare målade ytor all avflagande och lös eller pulveraktig (t.ex. kalkfärg) färg. Metoden väljs enligt underlagets hårdhet och den typ av färg som skall avlägsnas (t.ex. stålborste, hetvattentvätt med högtryck eller vatten-sandtvätt). Avlägsna också löst sittande, sköra puts- eller betongytor. Granska betongelementsömmarnas kondition och reparera vid behov. Öppna eventuella sprickor vid betongytors betongjärn genom pikhuggning, med slipmaskin, sliprondell e.dyl, varefter betongen vid behov grovslipas. Rengör blottat stål från rost och rostskydda det med t.ex. INERTA MASTIC epoxibeläggning. Fyll öppnade sprickor och gropar i nivå med den omgivande ytan, på betongytor med lämpliga lagningsbruk och på putsytor med kalkcementbruk. Lagningarna efterbehandlas noga och får sedan härda före målningen.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Rena och fasta mineraliska ytor grundas med SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg med tillsats av SILOKSAN GEL (9 : 1). Vid grundmålning kan färgen förtunnas 5 % med vatten. Denna grundning kan också användas på tidigare målade ytor. Med oförtunnad SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för varje enhetliga yta för att undvika eventuella kulördifferenser. Om du är tvungen att använda färg av olika tillverkningssatser, skall du måla gränserna mellan satserna med en blandning av den nya och gamla satsen (t.ex. 1 : 1). Försök få gränserna att komma på så omärkligt ställe som möjligt. Färgen appliceras med pensel, rulle eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 36 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/c): 40 g/l. Produktens VOC: max. 40 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,5 g/ml
Torktid - hanterbar efter 30 min
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten
Väderbeständighet Ytterst god.
Emballage 2,7 L, 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning