NORDICA MATT

Helmatt husfärg

  • Vattenburen

Helmatt vattenburen, akrylatbaserad utomhusfärg för träytor. NORDICA MATTs matta och hårda yta är smutsavvisande och bibehåller sitt utseende och sin färg ytterst länge. Färgproduktgrupp 461 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI).

Användning: För nya och tidigare med akrylatfärg målade träytor samt för industriellt grundmålade och/eller med mellanstrycking behandlade träytor, t.ex. ytterväggar, taklisters undersidor och vindskivor. Kan också användas för underhållsmålning på de flesta gamla olje- och alkydfärgytor, om de är i gott skick.

Förbehandling av yta

NYA TRÄYTOR: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasadtvätt. TIDIGARE MÅLADE ELLER GAMLA TRÄYTOR: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljefärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med den här produkten. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasadtvätt och skölj väl.

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt. Om det används högtryckssprutan bör färgytan utjämnas och efterslätas med pensel för att försäkra vidhäftningen. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015–0,021”.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att applicera i direkt solsken.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 35 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 5 - 8 m²/l.
Torktid - hanterbar 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan nyanseras i utomhusfärgkartans kulörer. Standardkulör: Svart.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Svart: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Tillgängligheten varierar landvis.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)