NORDICA MATT

Husfärg

  • Vattenburen

Helmatt vattenburen, akrylatbaserad utomhusfärg för träytor. NORDICA MATTs matta och hårda yta är smutsavvisande och bibehåller sitt utseende och sin färg ytterst länge. Färgproduktgrupp 461 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI).

För nya och tidigare med akrylatfärg målade träytor samt för industriellt grundmålade och/eller med mellanstrycking behandlade träytor, t.ex. ytterväggar, taklisters undersidor och vindskivor. Kan också användas för underhållsmålning på de flesta gamla olje- och alkydfärgytor, om de är i gott skick.

Förbehandling av yta

NY TRÄYTA: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna lossnande och löst sittande gammalt färgskikt. Tvätta ytan med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Färgskikt bör avlägsnas omsorgsfullt. Gamla färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Använd skrapa, stålborste eller brännskrapning (t.ex. byggtork eller infrarödvärmare). I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Rostiga stålytor putsas: slipning, stålborstning mm. Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljefärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med NORDICA MATT. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning.

Applicering

Grunda den bara träytan med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Den grundade träytan grundmålas med NORDICA PRIMER alkydgrungfärg. Om träytan är gammal och grundad med olja eller målad med oljefärg, använd 10-15 % förtunnad lösningsmedelsburen UTEGRUND alkydgrundfärg. Rostande stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Också ändträ av industriellt grundmålad och/eller med mellanstrycking behandlad trävara måste grundas och grundmålas innan täckmålningen. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas vid behov 5 - 10 volym-% med vatten. Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Färgen appliceras med pensel. Om det används högtryckssprutan bör färgytan utjämnas och efterslätas med pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,019".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden (också följande natten efter målningen bör beaktas) ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 36 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Väderbeständighet Ytterst god.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Basfärg 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Standardkulör (svart): 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)