KIRJO AQUA

Plåttakfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Vattenburen

Vattenburen, akrylatbaserad, rostskyddspigmenterad plåttakfärg.Färgproduktgrupper 441, 442, 443, 446 och 448 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt. Används för målning av nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor. KIRJO AQUA kan appliceras på nytt plåttak omedelbart efter att taket är klart. Lämpar sig också för underhållsmålning av plåttak som är tidigare målade med alkyd- eller akrylatfärger. KIRJO AQUA lämpar sig också för underhållsmålning av industriellt färgbelagd ståltunnplåt: polyuretan-, PURAL-, PUREX-, polyester-, akryl- och PVC-Plastisol -beläggningar. Vid underhållsmålning av övriga beläggningar följs de instruktioner som givits av plåttillverkaren.

Förbehandling av yta

FÖRZINKADE PLÅTTAK OCH ÖVRIGA OMÅLADE ZINKYTOR: Nytt plåttak kan målas omedelbart efter att taket är klart. Det är en fördel speciellt i stadsklimat att omålad plåt inte nedsmutsas före målning. Förzinkad plåt tvättas före målningen med RENSA STEEL plåttvätt i enlighet med instruktionerna och sköljs noga med rent vatten. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan. Eventuell rost avlägsnas t.ex. med stålborste. UNDERHÅLLSMÅLNING: All gammal avflagande och löst sittande färg samt rost avlägsnas med skrapa eller stålborste och/eller maskinellt. I fall all färg har eller kan antas ha dålig vidhäftning (t.ex. många avflagande partier på ytan), bör färgen avlägsnas mekaniskt eller med färgborttagningsmedel. Bitumenfärger och tjäror bör helt avlägsnas före målning med KIRJO AQUA. Ytan tvättas med RENSA STEEL plåttvätt och sköljs med rent vatten. På mycket smutsiga ytor kan också RENSA ROOF taktvätt användas. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan. UNDERHÅLLSMÅLNING, industriellt belagda plåtytor – beläggningar av polyuretan, PURAL, PUREX, polyester, akryl och PVC-plastisol: Ta före målningen reda på den gamla beläggningens typ och KIRJO AQUAs lämplighet till underhållsmålning. Vid underhållsmålning av övriga industriella beläggningar följs de instruktioner som givits av plåttillverkaren. I osäkra fall bör lämpligheten och vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Den industriella beläggningens skick och vidhäftning till plåten måste bedömas noga. Om den gamla beläggningen är svårt skadad, bleknad/kritad, söndersprucken eller lossnar på stora partier, måste den avlägsnas i sin helhet före målning med KIRJO AQUA. Den gamla, löst sittande beläggningens lossnande kan inte hejdas med underhållsmålning.

Applicering

Rör om väl före användningen. Produkten kan förtunnas vid behov 5 - 10 volym-% med vatten. KIRJO AQUA appliceras direkt på rena förzinkade och galvaniserade ytor samt på noggrant tvättade gamla alkyd- och akrylatfärger eller industriella beläggningar. Bara stålytor som är rengjorda från rost grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. NYA OMÅLADE YTOR: Färgen appliceras med pensel, s.k. takborste eller högtrycksspruta. Vid penselstrykning appliceras färgen i två skikt till torrskiktstjockleken 2 x 40 µm. Vid sprutapplicering kan den totala skikttjockleken 80 µm (våtfilm ca 210 µm) appliceras i ett skikt. Rekommenderad storlek för högtryckssprutans munstycke är 0,015 - 0,019". UNDERHÅLLSMÅLNING: Den bara, rostfria plåtytan på rengjorda skadade partier fläckstryks med KIRJO AQUA. Mycket rostiga, rengjorda stålytor grundas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Taket övermålas med KIRJO AQUA till ca 40 µm torrskiktstjocklek. Övermålning två gånger rekommenderas endast när takets kulör ändras.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 7 - 8 m²/l, ca 40 µm torrfilm, en strykning med pensel.
Torktid - hanterbar 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till plåttaks- och utomhusfärgkartornas kulörer. T2504 Grafitgrå, T2509 Röd, T2511 Mörkröd, T2514 Brun, T2515 Svart. (Utgående standardkulör: T2503 Grå.)
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. T2504; T2509; T2511; T2514; T2515: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.