KIRJO AQUA 20

Halvmatt plåttak- och fasadfärg

  • Vattenburen

Vattenburen, akrylatbaserad färg med rostskyddsmedel för plåtytor. Färgproduktgrupper 441, 442, 443, 446 och 448 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), halvmatt.

Används för målning av nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåtytor och ör underhållsmålning av plåtytor som är tidigare målade med alkyd- eller akrylatfärger. KIRJO AQUA 20 kan appliceras på nytt plåtytan omedelbart efter plåtbeslagning är klart. KIRJO AQUA 20 lämpar sig också för underhållsmålning av industriellt färgbelagd ståltunnplåt på horisontal/vertikal ytor: polyuretan-, PURAL-, PUREX-, akryl- och PVC-Plastisol -beläggningar.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

FÖRZINKADE PLÅTTAK OCH ÖVRIGA OMÅLADE ZINKYTOR: Nytt plåttak kan målas omedelbart efter att taket är klart. Det är en fördel speciellt i stadsklimat att omålad plåt inte nedsmutsas före målning. Förzinkad plåt tvättas före målningen med RENSA STEEL plåttvätt i enlighet med instruktionerna och sköljs noga med rent vatten. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan. Eventuell rost avlägsnas t.ex. med stålborste. TAKYTOR: All gammal avflagande och löst sittande färg samt rost avlägsnas med skrapa eller stålborste och/eller maskinellt. I fall all färg har eller kan antas ha dålig vidhäftning (t.ex. många avflagande partier på ytan), bör färgen avlägsnas mekaniskt eller med färgborttagningsmedel. Bitumenfärger och tjäror bör helt avlägsnas före målning med KIRJO AQUA 20. Ytan tvättas med RENSA ROOF taktvätt (utspädning 1 del tvättmedel : 3 delar vatten) och sköljs med rent vatten. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan. VERTIKAL/VÄGGYTOR: industriellt belagda plåtytor – beläggningar av polyuretan, PURAL, PUREX, akryl och PVC-plastisol: Ta före målningen reda på den gamla beläggningens typ och KIRJO AQUA 20s lämplighet till underhållsmålning. I osäkra fall bör lämpligheten och vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Den industriella beläggningens skick och vidhäftning till plåten måste bedömas noga. Om den gamla beläggningen är svårt skadad, bleknad/kritad, söndersprucken eller lossnar på stora partier, måste den avlägsnas i sin helhet före målning med KIRJO AQUA 20. Den gamla, löst sittande beläggningens lossnande kan inte hejdas med underhållsmålning. Ytan tvättas med RENSA ROOF taktvätt (utspädning 1 del tvättmedel : 3 delar vatten) och sköljs med rent vatten. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan.

Applicering

Rör om väl före användningen. NYA OMÅLADE YTOR: Färgen appliceras med pensel eller högtrycksspruta. Vid penselstrykning appliceras färgen i två skikt till torrskiktstjockleken 2 x 40 µm. Vid sprutapplicering kan den totala skikttjockleken 80 µm (våtfilm ca 210 µm) appliceras i ett skikt. Rekommenderad storlek för högtryckssprutans munstycke är 0,015 - 0,019". UNDERHÅLLSMÅLNING: Den bara, rostfria plåtytan på rengjorda skadade partier fläckstryks med KIRJO AQUA 20. Mycket rostiga, rengjorda stålytor grundas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Taket övermålas med KIRJO AQUA 20 till ca 40 µm torrskiktstjocklek.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Om temperaturen på ytan som målas överstiger +40°C, försämras färgens appliceringsegenskaper och vidhäftning.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 7 - 8 m²/l, 40 µm torrfilm, en strykning med pensel.
Torktid - hanterbar 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till utomhusfärgkartans kulörer. Standardkulörer: T2504 Grafitgrå, T2509 Röd, T2514 Brun, T2515 Svart.
Emballage Basfärg 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l. T2504; T2509; T2514: 10 l, 20 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)