DRYWOOD OPTI-JOINT XP

Förbehandling av yta

Ytan som ska behandlas måste vara torr, ren och fri från damm.

Appliceringsförhållanden

Lagring

Förvaras frostfritt. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.
Volymtorrhalt ca. 95 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 23 g/l
Rengöringsförtunning
Kulörer
Emballage
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat